Central Medical Library - Sofia

Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с тъканен доплер ехокардиография (Автореферат на дисертация)

Show simple item record

dc.contributor.author Даскалов (Daskalov), Ивайло Рилков(Ivaylo Rilkov)
dc.date.accessioned 2011-11-30T10:57:18Z
dc.date.available 2011-11-30T10:57:18Z
dc.date.issued 2011-06-23
dc.identifier.citation Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с тъканен доплер ехокардиография. Автореферат на дисертация. С., ВМА-София, 2011 г., 64 стр.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/36
dc.description АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен „Доктор” по научна специалност „Кардиология” Научен ръководител: Доц. д-р Добромир Гочев д.м. Рецензенти: Проф. д-р Теменуга Донова д.м.н. Доц. д-р Пламен Коцев д.м. София, 2011 г., 64 стр. en_US
dc.description.abstract Доказват се два основни извода: •Определянето на средно аритметичната систолна скорост на скъсяване на МКП от шест стандартни позициии в режим на цвМ-модТДЕ и/или ПТДЕ е достатъчно точен и клинично надежден метод за оценка на глобалната систолна функция на ЛК, колкото е и оценката на ФИ чрез ТТЕ с модифицирания бипланарен метод на Симпсън; •Количествената оценка на отношението Е/е′ чрез математичен модел е достатъчно точен и клинично надежден метод за оценка на ЛКНП, колкото е и оценката на средното ПКН по време на ДСК. Очакваните клинични ползи са: •ТДЕ би могла да бъде полезна клинична алтернатива на ТТЕ в случаите, когато ФИ не може да бъде сигурно определена чрез модифицирания бипланарен метод на Симпсън, поради не добро качество на ендокардната проекция на сърцето. •Очакват се допълнителни ползи, свързанни с възможността за откриване на ранни на- рушения в контрактилитета на ЛК, когато ФИ, изчислена чрез двуразмерна ехокардиография, е все още запазена. Клиничният смисъл е, че рано откритите нарушения в лонгитудиналната систолна функция на ЛК би могло да бъдат важен (алармиращ) сигнал за терапевтична намеса преди да е реагирала ФИ на ЛК. •Определянето на ЛКНП може да бъде полезна алтернатива на ДСК тогава, когато отношението Е/е′ е в “сива зона” при неинтерпретируем резултат. Чрез количествен анализ(уравнение, свързващо Е/е′ и средното ПКН) би могло точно да бъде определена абсолютната стойност на ЛКНП (респективно средното ПКН). Клиничният смисъл е да бъде заменен т.нар стъпковиден подход, препоръчан при пациенти с Е/е′ в “сивата зона”, включващ поредица от време отнемащи изследвания, някои от които могат да бъдат и с неинтерпретируеми резултати. Във всички случаи, когато ДСК не е абсолютно наложителна, алтернативата е точен количествен анализ на ЛКНП, а не индиректна оценка чрез Е/е′ (качествен анализ. .... / .... When the EF of the LV could not be estimated exactly due to poor quality of the echocardiography images, as an alternative of the Simpson’s method it could be used in the two modalities of the TDI – PW and colour coded M-mode. The Sm (aver) which is calculated from the six standard positions of the MVR is a proven index of the global systolic function of the LV. We defined two approaches. The first one is a mathematical model, which presents EF as a quantitative parameter (quantitative analysis). The second approach (qualitative analysis) uses a sole value of the Sm (aver) of the MVR (cut-point) to define EF as preserved or reduced (in patients with preserved EF) or for which Sm (aver), EF could be precisely defined (in patients with reduced EF). The relationship between LVFP estimated using E/e’ and invasively determined PCWP in patients in sinus rhythm with reduced EF with or without LBBB is the second part of the dissertation. The main clinical benefit using mathematical model to determine LVFP is to clarify the gray area of the E/e’ (between 8 and 15), where the result ratio could not be interpreted precisely enough and it’s necessary to provide an additional set of echocardiography examinations which are time-wasting and some of them show conflicted results (multistep approach). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Военно-медицинска Академия - София / Military Medical Academy - Sofia
dc.subject Тъканна Доплер-ехокардиография; Левокамерна функция; Систола; Алгоритми en_US
dc.subject Tissue Doppler echocardiography; Left ventricle function; Systolic function; Algorythms en_US
dc.subject.mesh Echocardiography, Doppler; Heart; Ventricular function, left; Myocardial contraction; Systole; Algorithms; Models, cardiovascular; Dissertations, academic as topic.
dc.title Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с тъканен доплер ехокардиография (Автореферат на дисертация) en_US
dc.title.alternative An estimation of the global systolic function and left ventricular filling pressure using tissue Doppler echocardiography (Dissertation's Referat) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record