Central Medical Library - Sofia

LC-PUFA, генетични полиморфизми и артериална хипертония

Show simple item record

dc.contributor.author Бакърджиева/Bakardzhieva, К./K.
dc.contributor.author Григоров/Grigorov, Ф./F.
dc.contributor.author Комса-Пенкова/Komsa-Penkova., Р./R.
dc.date.accessioned 2013-11-07T14:48:19Z
dc.date.available 2013-11-07T14:48:19Z
dc.date.issued 2011-07
dc.identifier.citation К. Бакърджиева, Ф. Григоров и Р. Комса-Пенкова. LC-PUFA, генетични полиморфизми и артериална хипертония - Сърдечно-съдови заболявания, 42, 2011, № 2, 9-14. en_US
dc.identifier.issn 0204-6865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/361
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Красимира Бакърджиева, докторант УМБАЛ „Д-р Г. Странски” бул. „Г. Кочев” № 8А 5800 Плевен 0893444398 e-mail: kbakardzhieva@abv.bg ***** Address for correspondence: Krasimira Bakardzhieva, MD UMHAT „D-r G. Stranski” 8A G. Kochev bulv.. 5800 Pleven 0893444398 e-mail: kbakardzhieva@abv.bg en_US
dc.description.abstract Мастнокиселинният състав на клетъчните мембрани има важна роля в редица процеси и е свързан с етиологията на многофакторни заболявания. Клетките на човешкия организъм са загубили способността да синтезират някои дълговерижни полиненаситени мастни киселини (LCPUFA), като линоловата (LA) и aлфа-линоленовата (ALA). Поради този факт те са незаменими или есенциални за човека и трябва да се приемат с храната. LC-PUFA имат важно значение за нормалното протичане и баланса между физиологичните и патологичните процеси в организма, участвайки в процесите на клетъчен сигналинг, регулация на генната експресия, посредством нуклеарните PPAR или GSP рецептори. Като субстрати на COX ейко-/запентаеновата (EPA) и докозахексаеновата (DHA) са прекурсори на биологично активните ейко-/докозаноиди и съответно нa проинфламаторните фактори, като простагландини, простациклини, левкотриени и тромбоксани или антиинфламаторните резолвини, протектини и др. Чрез тези механизми те повлияват процесите на апоптоза, гладкомускулна пролиферация, съдово ремоделиране и стареене, които са в основата на патогенезата на артериалната хипертония. Наличността на LC-PUFA има ключова роля за здравето и зависи както от хранителния прием, така и от ендогенния синтез от есенциални предшественици. Полиморфизми в гените на участващите десатурази FADS1 и FADS2 също така имат влияние върху нивата на LC-PUFA. В експериментални модели на спонтанно хипертензивни плъхчета e установена връзка между нивото на DHA и EPA в диетата им и развитието на хипертония. Резултатите от епидемиологични проучвания сред популации от хора с високо съдържание на LCPUFA в диетата също отчитат ефекта им върху хипертонията. ***** Fatty acid composition of cell membranes plays an important role in many processes and is related to the etiology of multifactorial diseases. Human cells have lost the ability to synthesize some of the long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) such as linoleic (LA) and alfa-linolenic acid (ALA). For this reason they are essential to humans and should be taken with food. PUFA are important for the balance between physiological and pathological processes in the body. They are involved in the cellular signaling and regulation of gene expression through coupling with PPAR or GSP receptors. As substrates for COX, eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) are precursors of biologically active eico-docosanoids and like proinflammatory factors such as prostaglandins, prostacyclin, leukotrienes and thromboxanes, or antiinflammatory factors – rezolvins, protectins etc. Through these mechanisms they affect the processes of apoptosis, smooth muscle proliferation, vascular remodeling and aging that underlie the pathogenesis of hypertension. Availability of LC-PUFA plays a key role in health and depends both on dietary intake and endogenous synthesis. Variants in FADS1 FADS2 genes also affect the levels of LC-PUFA. In experimental models of spontaneously hypertensive rats, the relevance between levels of DHA and EPA in their diet and the development of hypertension is established. The results of epidemiological studies in populations of people with a high content of PUFA in the diet also support their effect on hypertension. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject артериална хипертония; DHA, EPA, десатурази на мастните киселини, гене- тични полиморфизми ***** en_US
dc.subject hypertension; DHA, EPA, fatty acid desaturases, genetic polymorphisms en_US
dc.title LC-PUFA, генетични полиморфизми и артериална хипертония en_US
dc.title.alternative LC-PUFA, genetic polymorphisms and hypertension en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record