Central Medical Library - Sofia

Неврология и психиатрия / Neurology and psychiatry

Неврология и психиатрия / Neurology and psychiatry

 

Списанието включва оригинални статии и литературни обзори от водещи български специалисти и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на нервните болести, психиатрията, вкл. детска неврология и психиатрия, и неврохирургията.***** Годишнина – ХLІII/2012 ***** ISSN 1311-6584

Recent Submissions

 • Харитов / Haritov, Е. / E.;; Босилкова / Bosilkova, Е. / E.;; Радева / Radeva, Й. / J.;; Ангелеска / Angeleska, Е. / E.;; Борисова / Borisova, Л. / L.;; Добрева / Dobreva, Т. / T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017)
  Резюме. Научни данни през последните години доказват, че невровъзпалението има ключова роля в патогенезата на депресията. Значителен процент от пациентите с депресивни разстройства не постигат задоволителен терапевтичен ...
 • Йорданов/Yordanov, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-02)
  Резюме. Измерването на хранителния прием е мултидисциплинарна изследователска дейност. Тя е свързана с установяване на връзка между типично хранене и болести, с оценяване на промяната в храненето спрямо заболяемостта в ...
 • Харитов/Haritov, Е./E.; Узунов/Uzunov, И./I.; Радева/Radeva, Й./J.; Ангелеска/Angeleska, Е./E.; Щилиянов/Shtilianov, Д./D.; Ангелов/Angelov, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-02)
  Резюме. Голям брой проучвания през последните две десетилетия ус- тановяват взаимовръзка между невропсихичните заболявания, включително и депресивното разстройство, с процесите на възпаление. При пациенти с голямо ...
 • Михайлова/Mihaylova, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-02)
  Резюме. Децата със специални образователни потребности в България се сблъскват с редица трудности, свързани с тяхната адаптация към учебния процес в общообразователните училища. Привикването към обичайните за останалите ...
 • Чакър/Chakar, Ш./Ch.; Желязков/ Zhelyazkov, Д./D.; Каси/Kasi, А./A.; Андреева-Гатева/Andreeva-Gateva, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-02)
  Резюме. Катиноните са вещества, известни със своите стимулиращи и халюциногенни свойства, както и с потенциално опасното си влияние върху поведението. Извършвани са активни изследвания с цел установяване на дългосрочните ...
 • Варадинова/Varadinova, М./M.; Бояджиева/Boyadjieva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-02)
  Резюме. Захарният диабет е хронично заболяване, при което се отчитат различни нарушения в мозъчните функции, като промени в когнитивните процеси, поведението и др. Редица изследователи дискутират ролята на опиоидната система ...
 • Алексиев/Alexiev, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Накратко са представени значимите фигури в историческия път и развитие на психотерапията като научна дисциплина конкретно в Александровска болница в София. Начертани са и тенденциите на развитие. ***** Summary. ...
 • Търпоманова/Tarpomanova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем за нашата страна. Около 560 000-570 000 български граждани поне веднъж в живота си са употребили наркотично вещество. Зависимостта към вещества е хронично ...
 • Йонова/Yonova, Д./D.; Георгиева/Georgieva, Н. И./N. I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Като кофактор на протеини и ензими, участващи в жизненоважни процеси в живите организми, медта е един от преходните мета- ли в менделеевата таблица, със съществено значение за живота. Съществува механизъм за ...
 • Богданова/Bogdanova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Психичното здраве на хората се влошава все повече през последните години. Поради това ЕС разработва редица политики за поддържане на здравната сигурност в общността. В сферата на психичното здраве също се работи ...
 • Каменова/Kamenova, Б./B.; Яблански/Yablanski, В./V.; Стефанов/Stefanov, В./V.; Влаев/Vlaev, Е./E.; Иванов/Ivanov, А./A.; Симеонов/Simeonov, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-04)
  Резюме. Целта на изследването е да се установи ефективността на използването на интраоперативен неврофизиологичен мониторинг за предотвратяване на неврологични увреждания при операции на сколиоза. Ретроспективно разгледахме ...
 • Алексиев/Alexiev, А./A.; Алексиев/Alexiev, С./S.; Алексиев/Alexiev, Ц./Ts. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-10)
  Начало: Нашето верую и принципни убеждения в медицинската онтология са свързани с биологичната, психологичната и психосоциалната идентификация с нашите предци, родителите. Нашият живот възниква на основата на генетичния ...
 • Веков/Vekov, Т./T.; Джамбазов/Dzhambazov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-10)
  Резюме. Целта на настоящия материал е, след оценяване на допълнителните разходи (Δ costs), допълнителните здравни ползи (Δ QALY) и тяхното инкрементално съотношение (ICER) на alemtuzumab за лечение на пристъпно-ремитентната ...
 • Нейкова-Василева/Neykova-Vasileva, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-10)
  Резюме. Алкохолната зависимост е хронично-рецидивиращо заболяване, изискващо лечение. Алкохолът е причина за над 60 вида болести и травми – т.нар. коморбидност. Те могат да се появят по едно и също време или последователно. ...
 • Халил/Halil, Ш./Sh.; Георгиева/Gueorgieva, Е./E.; Бояджиева/Boyadzieva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-09)
  Резюме. Екстрактът от бъз е вещество с висока биологична стойност, изолирано от растението Sambucus nigra (черен бъз). Дрогата има различни ефекти в организма. Сред най-важните от тях са: антивирусните, антихерпесните, ...
 • Златарева/Zlatareva, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-09)
  Резюме. Общественият характер на здравеопазването задължава държавата да води последователна политика, която има за цел да осигури опазване на човешкото здраве при оптимално използване на публични средства. В интерес на ...
 • Начова/Nachova, Р./R.; Гатева/Gateva, П./P.; Александров/Aleksandrov, А./A.; Гатев/Gatev, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-09)
  Резюме. Социален, здравен и финансов проблем на нашето общество представлява обгрижването и лечението на децата с умствена изостаналост, настанени в домовете за социални грижи. Прилагането на психоактивни вещества трябва ...
 • Крумова-Пешева/Krumova-Pesheva, Р./R.; Пешев/Peshev, Х./H.; Пъшев/Pashev, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-09)
  Резюме. Донорството на органи е една от актуалните теми през последните години в медицинската практика в България. Поставя множество въпроси от здравно, юридическо, философско, религиозно, етично и психологично естество. ...
 • Ханджиева-Дърленска/Handjieva-Darlenska, Т./T.; Клисуров/Klisurov, Р./R.; Бояджиева/Boyadjieva, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-05)
  Резюме. Настоящият обзор разглежда желаните и нежеланите ефекти на препарата топирамат, както и новостите в приложението му. Топирамат спада към голямото семейство на антиепилептичните средства. Основното му приложение е ...
 • Василева/Vasileva, И./I. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-05)
  Резюме. Характерно за шизофренното разстройство е наличието на афективна дисрегулация, наред с позитивна, негативна и когнитивна симптоматика. Най-общо, пациентите с шизофрения имат повишена възбудимост спрямо неутрални ...

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds