Central Medical Library - Sofia

Трудовата мотивация – обзор върху някои теоретични постановки. Исторически бележки, съдържателни теории за трудовата мотивация, личностен подход и подход, свързан с емоционалната диспозиция. Обзор - I-ва част

Show simple item record

dc.contributor.author Сурчева/Surcheva, Женя/Zhenya
dc.date.accessioned 2011-05-26T14:41:35Z
dc.date.available 2011-05-26T14:41:35Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Сурчева, Ж. - Трудовата мотивация – теоретични постановки. Исторически бележки, съдържателни теории за трудовата мотивация, личностен подход и подход, свързан с емоционалната диспозиция. Обзор - I-ва част - Здравен мениджмънт, 3, 2003, № 5, 18-28. en_US
dc.identifier.issn 1311-9982
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/29
dc.description.abstract В статията са представени някои от основните понятия, с които борави мениджмънта на човешките ресурси, исторически бележки за първите изследвания върху трудовата мотивация и най-важните за здравния мениджър съдържателни теории за мотивите на работещите: теориите на Маслоу, на Алдерфер, на МакГрегор, на МакКлеланд, на Херцберг и моделът на Хакман-Олдхам. Представени накратко са и концепциите на личностния подход към трудовата мотивация и на подхода, свързан с емоционалната диспозиция. ---------- A review was made on the most important concepts of human resources management, on the history of work motivation investigations and on the most important for the healthcare Content theories. Short descriptions were made of the theories of Maslow, Alderfer, McGregor, McKleland, Herzberg , the Hackman-Oldham model of the influence of personal traits and the emotional disposition on the motives of employees. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ФОЗ - МУ-София и ДАК en_US
dc.subject Мотивация; Психологически теории; Лидерство; Мениджмънт на персонала; Описание на задачите; Развитие на персонала; Удовлетвореност от труда; Лична удовлетвореност. --- en_US
dc.subject Motivation; Psychological theory; Leadership ; Personnel management; Job description; Staff development; Job satisfaction; Personal satisfaction. en_US
dc.subject.mesh Motivation; Psychological theory; Leadership ; Personnel management; Job description; Staff development; Job satisfaction; Personal satisfaction.
dc.title Трудовата мотивация – обзор върху някои теоретични постановки. Исторически бележки, съдържателни теории за трудовата мотивация, личностен подход и подход, свързан с емоционалната диспозиция. Обзор - I-ва част en_US
dc.title.alternative Work motivation – a review. Part 1. History, Content Theories, Needs’ Theory, ERG- Theory, Achievement Theory, Herzberg's motivation-hygiene theory, Motivation and Emotions en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record