Central Medical Library - Sofia

Светлинно-микроскопско и ултраструктурно проучване на менискусите от колянната става в норма и някои патологечни състояния : Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Манол Анастасов Калниев . - София, 2008 . - 221 с. ; 30 см + Автореферат 46 с.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)