Central Medical Library - Sofia

Удовлетвореност на студентите от преддипломния стаж в първа многопрофилна болница за активно лечение

Show simple item record

dc.contributor.author Атанасова / Atanasova, П. / P.;
dc.contributor.author Богданова / Bogdanova, К. / K.
dc.date.accessioned 2021-09-09T12:23:32Z
dc.date.available 2021-09-09T12:23:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сестринско дело, 49, 2017, № 3, с. 18-21 / Information for nursing staff , 49, 2017, № 3, p. 18-21 en_US
dc.identifier.issn 1310-7496
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1867
dc.description Адрес за кореспонденция: Камелия Богданова, Катедра „Здравни грижи", ФОЗ, Медицински университет, ул. Бяло море № 8, 1527 София, e-mail: kami_todorova@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. Обучението в учебните заведения, които създават здравни специалисти и предоставят база за тяхното развитие и усъвършенстване, е в основата на качеството и ефективността на здравните грижи. В статията се дискутират въпроси, свързани с удовлетвореността на студентите от специалност „медицинска сестра" от провеждания преддипломен стаж в базата за обучение на Първа МБАЛ - София. Проучването обхваща 20 студенти, преминали обучение във: Клиника по вътрешни болести, Клиника по ендоскопска и обща хирургия, Клиника по нервни болести, Отделение по неонатология. ***** Abstract. The training in educational establishments that create health professionals and provide a basis for their development and improvement is at the heart of the healthcare quality and effectiveness. Present paper discusses issues related to the student satisfaction with quality of graduate practice. The study covers 20 students from the subject "Nursing". They have been trained in four departments of the base of „First Hospital" - Clinic of 1nternal Diseases, Clinic of Endoscopic and General Surgery, Department of Neonatology. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject обучение; удовлетвореност; здравни специалисти; студенти en_US
dc.subject training; satisfaction; health professionals; students en_US
dc.title Удовлетвореност на студентите от преддипломния стаж в първа многопрофилна болница за активно лечение en_US
dc.title.alternative Student satisfaction ву the graduate practice in the first multiprophу hospital for active treatment en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.

Show simple item record