Central Medical Library - Sofia

Въвеждане на модел за инжекционна техника в процеса на обучение

Show simple item record

dc.contributor.author Чанева / Tchaneva, Г. / G.;
dc.contributor.author Димитрова / Dimitrova, М. / M.;
dc.contributor.author Терзиева / Terzieva, А. / A.;
dc.contributor.author Богданова / Bogdanova, К./K.
dc.date.accessioned 2021-09-02T08:42:52Z
dc.date.available 2021-09-02T08:42:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сестринско дело, 49, 2017, № 2, с. 28-31 / Information for nursing staff , 49, 2017, № 2, p. 28-31 en_US
dc.identifier.issn 1310-7496
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1864
dc.description Адрес за кореспонденция: Проф. Г. Чанева, дм, Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здраве“, МУ, ул. Бяло море № 8, 1527 София, e-mail: galchan@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. За да се повиши качеството на обучението и да се постигнат по-добри резултати при развиването на практическите умения на медицинските сестри и акушерките, се търсят нови методи и средства, чрез които да се подобрят съществуващите традиционни модели. Целта на проучването е да се определят основните елементи на модел за инжекционна техника, който да бъде включен при практическото обучение на студентите от специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с цел повишаване на ефективността при изграждане на манипулативни умения у студентите. Практическото обучение на студентите по сестрински и акушерски грижи, което включва темите за усвояване на манипулативните умения, е необходимо да бъде осъвременено с използването на електронни системи и платформи. ***** Abstract. Aiming to improve the quality of training and achieve better results in developing the practical skills of nurses and midwives, new methods and tools are sought, through which existing traditional models can be improved. The aim of the present study is to identify the main elements of a model for injection technique that will be included in the practical training of nursing and midwifery students in order to increase the effectiveness in the development of manipulative skills in the students. Practical training for nursing and midwifery students, including topics for the acquisition of manipulative skills, needs to be updated with the use of electronic systems and platforms. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject практическо обучение; инжекционна техника; стандартен модел en_US
dc.subject practical training; injection technique; standard model en_US
dc.title Въвеждане на модел за инжекционна техника в процеса на обучение en_US
dc.title.alternative Introduction of a model for injection technique in the training process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.

Show simple item record