Central Medical Library - Sofia

Compendium pharmacologicum

Show simple item record

dc.contributor.author Ламбев/Lambev, Иван/Ivan
dc.date.accessioned 2012-08-03T12:42:09Z
dc.date.available 2012-08-03T12:42:09Z
dc.date.issued 2014-10-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/176
dc.description © Доц. д-р Иван Ламбев www.medpharm-sofia.eu ***** Последно обновяване - април 2018 г. en_US
dc.description.abstract В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Затова за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на фармакологията да бъдат периодично актуализирани, анализирани и систематизирани. Настоящият компендиум изпълнява тъкмо тази задача. Той всъщност представлява разширен и осъвременен вариант на учебната програма по фармакология за студенти по хуманна и дентална медицина. В него се разглеждат в тезисно-класификационна форма общата фармакология и отделните фармако-терапевтични групи с акцентиране върху определени фармакокинетични, фармако-динамични и токсодинамични особености на основните лекарства, а в някои случаи се дава и тяхното дозиране. Главната ЦЕЛ на компендиума е да въведе студентите в предмета на изучаваната тема, както и да им служи за бърз преговор. ЗА ПЪРВИ ПЪТ на студентите от по-горните курсове е предоставена възможността БЕЗПЛАТНО (което е толкова нехарактерно за нашето време на либерална пазарна икономика) и САМОСТОЯТЕЛНО да актуализират и доразавиват този компендиум в зависимост от конкретната дисциплина, която изучават. Затова той е представен в док-формат. Освен за студенти по хуманна и дентална медицина компендиумът е полезен и за студенти по фармация. С уважение се приема всяка разумна и конструктивна критика. Компендиумът (както и цялата информация в WEB-сайта www.medpharm-sofia.eu) трябва да се ползва безкористно и без плагиатстване. Защото сегашните студенти – утрешни лекари, зъболекари и фармацевти, не може да се изградят като висококвалифицирани, класни специалисти, ако не израстнат и се възпитат като порядъчни и почтени личности. И такива те трябва да бъдат цял живот! ***** Drugs are the main subject of pharmacology. In about 95% of the cases the diagnosis, prophylaxis, and therapy of the disease, and also planned reproduction, are related with their use. Therefore for the medical theory and practice it is extremely important for the avalanche-like increase of scientific facts in the pharmacology field to be periodically systematized. The present compendium accomplishes exactly this purpose. Actually this is an extended and updated version of the curriculum of pharmacology for medical and dental students. Here in a thesis and classification form general pharmacology and individual pharmacotherapeutic groups are discussed with the representation of particular pharmacokinetic, pharmacodynamic, and toxodynamic features of the main drugs. The main aim of the compendium is to introduce students to the subject of the studied topic, and to serve as quick revision. Every reasonable and constructive comment will be accepted with respect. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject медицинска фармакология;лекарствена токсикология; обща рецептура; компендиум en_US
dc.subject medical pharmacology; drug toxicology; drug prescription; compendium en_US
dc.title Compendium pharmacologicum en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record