Central Medical Library - Sofia

Място на неинвазивната вентилация в лечението на болни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност

Show simple item record

dc.contributor.author Илиева, Виктория Асенова
dc.date.accessioned 2020-07-29T07:15:50Z
dc.date.available 2020-07-29T07:15:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1759
dc.description.abstract Цел и задачи. Цел: Целта на настоящия дисертационен труд е да установим чрез клинично проучване и фармакоикономически анализ мястото на неинвазивната вентилация в лечението на острата хипоксемична дихателна недостатъчност в условията на интензивното отделение. Задачи: За постигане на така формулираната цел бяха проведени: 1) клинично проучване сред пациенти с „de novo“ хипоксемична ОДН, предизвикана от тежка пневмония, които са показани за провеждане на апаратна вентилация – НИВ или инвазивна вентилация (ИВ); 2) фармакоикономически анализ на разходите за тяхното лечение. Поставихме си следните задачи: 1. Да сравним параметрите на кръвно-газовия анализ в хода на лечението на хипоксемична ОДН при пациентите на НИВ и ИВ. 2. Да направим подгрупов анализ на динамиката на кръвно-газовия анализ, дихателната и сърдечната честота в хода на лечението при пациентите на НИВ. 3. Да сравним продължителността на вентилацията при пациентите на НИВ и ИВ. 4. Да анализираме изолираните бактериални причинители при пациентите на НИВ и ИВ. 5. Да сравним смъртността на пациентите на НИВ и ИВ. 6. Да отчетем честотата и причините за неуспех на НИВ. 7. Да проследим пациентите на НИВ и ИВ след изписването и сравним честотата на продължаващо лечение сред преживелите епизода на ОДН. 8. Да направим фармакоикономически анализ на директните медицински разходи, изразходвани за лечението на един пациент на НИВ и ИВ. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject анестезиология; интензивни грижи; дихателна недостатъчност; хипоксемия en_US
dc.subject anoxemia en_US
dc.title Място на неинвазивната вентилация в лечението на болни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record