Central Medical Library - Sofia

Фактори за променен терапевтичен отговор при лечение на артериална хипертония с РАС блокери

Show simple item record

dc.contributor.author Христова, Марияна Костова
dc.date.accessioned 2020-07-27T07:23:48Z
dc.date.available 2020-07-27T07:23:48Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1753
dc.description.abstract Цел и задачи: I. ЦЕЛ Целта на настоящия труд е да се проучи влиянието на I/D полиморфизма в АСЕ гена, оксидативния статус и активността на АСЕ-независимите пътища върху антихипертензивния ефект на АСЕ инхибиторите при пациенти с умерена степен АХ. II. ЗАДАЧИ 2.1. Подбор на група пациенти с АХ (до II степен), отговаря-щи на опреде-лени критерии (вж. “Материали и методи“), на монотерапия с АСЕ инхибитор, и контролна група нормотензив-ни доброволци, съответстващи им по пол и възраст. 2.2. Подбор на група пациенти с АХ (до II степен), отговаря-щи на опреде-лени критерии (вж. “Материал и методи“), на ле-чение с други антихипертензивни медикаменти (АРБ и комбини-рана терапия от АСЕ инхибитор и β-блокер) за сравнение на терапевтичния отговор при приложение на различните лекарст-вени средства. 2.3. Определяне на оксидативния статус при пациентите с АХ в зависи-мост от вида на приеманата антихипертензивна терапия. 2.4. Определяне на серумните нива на протеини от РААС системата, включително АСЕ, АСЕ2, химаза, ангиотензин 2, при хипертоници. 2.5. Анализиране на взаимовръзките между установените показатели на оксидативен статус, липиден профил и протеини от РААС системата при пациенти с АХ. 2.6. Определяне на генотипното разпределение на I/D поли-морфизма в АСЕ гена при хипертензивни пациенти и оценка на влиянието на изследвания полиморфизъм за терапевтичния отговор към АСЕ инхибитори. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher МУ-София en_US
dc.subject сърдечно-съдови болести; хипертония; хипертония - терапия; ренин-ангиотензин система - влияние на лекарства en_US
dc.subject кардиология en_US
dc.title Фактори за променен терапевтичен отговор при лечение на артериална хипертония с РАС блокери en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record