Central Medical Library - Sofia

3T магнитно-резонансна диагностика на хипофизата

Show simple item record

dc.contributor.author Хуеш, Интесар-Виктория Айман Малла
dc.date.accessioned 2020-02-10T13:30:14Z
dc.date.available 2020-02-10T13:30:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1727
dc.description.abstract Цел и задачи: Цел на настоящата работа е: Проучване на възможностите на 3Т магнитно-резонансната диагностика на хипофизата За изпълнение на посочената цел си поставяме следните задачи: 1. Да предложим комбинация от секвенции като оптимален протокол за 3Т магнитно-резонансно изследване на хипофизата. 2. Да определим средните метрични показатели, установими с 3Т магнитно-резонансното изследване на непроменената хипофиза a. като цяло b. и на нейните части – аденохипофиза, неврохипофиза и инфундибулум – поотделно при контингент български пациенти и зависимостта им от пол, възраст и хабитус на пациента. 3. Да определим зависимостта на метричните показатели на хипофизата от репродуктивното състояние на жените. 4. Да определим характера на пространство-заемащите процеси в хипофизата при първото образно магнитно-резонансно изследване. 5. Да определим средните метрични показатели на хипофизата при различни нива на някои хормони. 6. Да опишем случайните находки при магнитно-резонансното изследване на хипофизата. 7. Да предложим стандартизиран протокол за 3Т магнитно-резонансно изследване на хипофизата. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Диагностика, образна; Ядрено-магнитен резонанс; Хипофиза - болести; Диагностика en_US
dc.title 3T магнитно-резонансна диагностика на хипофизата en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record