Central Medical Library - Sofia

Stenotrophomonas maltophilia – фактори на вирулентност и образуване на биофилм

Show simple item record

dc.contributor.author Трифонова/Trifonova, А. /A.
dc.contributor.author Савов/Savov, Е./E.
dc.contributor.author Митов/Mitov, И./I.
dc.contributor.author Стратева/Strateva, Т./T.
dc.date.accessioned 2019-11-25T11:19:27Z
dc.date.available 2019-11-25T11:19:27Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation А. Трифонова, Е. Савов, И. Митов и Т. Стратева. Stenotrophomonas maltophilia – фактори на вирулентност и образуване на биофилм - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 24-34. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1703
dc.description Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 9172750, e-mail: dr.strateva@abv.bg ***** Address for correspondence: Assoc. Prof. Tanya Strateva, MD, PhD, Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Medical University, 2 Zdrave Str., Bg – 1431 Sofia, tel. +359 2 9172750, e-mail: dr.strateva@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме: Ролята на Stenotrophomonas maltophilia като нозокомиален опортюнистичен патоген, особено сред пациенти в критично състояние в отделенията за ин- тензивни грижи, имунокомпрометирани с хематологични и онкологични забо- лявания, както и при страдащи от генетичното заболяване муковисцидоза, е добре известна. В последните десетилетия се отбелязва значително повиша- ване честотата на изолиране на този микроорганизъм в болниците и дори се съобщават случаи на вътреболнични взривове. Инфекциите, причинени от S. maltophilia, често са трудни за лечение поради забележителната вродена ре- зистентност на вида и способността му допълнително да придобива устойчи- вост към стратегически антимикробни лекарствени средства като trimethoprim/ sulfamethoxazole. Разнообразни фактори на вирулентност участват в па- тогенезата на инфекциите, която е пряко свързана и със способността на бак- териалните клетки да формират биофилм върху абиотични повърхности и тъ- кани на макроорганизма. Настоящият обзор обобщава наличните до момента литературни данни относно факторите на вирулентност на S. maltophilia, раз- делени на две групи – извънклетъчни и клетъчно свързани, както и способ- ността за образуване на биофилм. ***** Abstract: The role of Stenotrophomonas maltophilia as an opportunistic nosocomial pathogen, particularly among critically ill patients in Intensive care units, immunocompromised individuals with haematological malignancies or solid tumors as well as persons suffering from the genetic disorder cystic fibrosis, is well known. In recent decades there’s been a noticeable increase in the frequency of isolation of this microorganism in hospitals and even reports of nosocomial outbreaks. Infections caused by S. maltophilia are often difficult to treat because of both the remarkable intrinsic resistance of the species and its ability to acquire further resistance to key antimicrobial agents such as trimethoprim/sulfamethoxazole. A variety of virulence factors contributes to the pathogenesis of infections, which is directly associated with the ability of bacterial cells to form biofilms on abiotic surfaces and host tissues. This review summarizes the existing literature data regarding virulence factors of S. maltophilia, divided into two groups – extracellular and cell-associated, as well as its biofilm formation. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Stenotrophomonas maltophilia, фактори на вирулентност, биофилм en_US
dc.subject Stenotrophomonas maltophilia, virulence factors, biofilm en_US
dc.title Stenotrophomonas maltophilia – фактори на вирулентност и образуване на биофилм en_US
dc.title.alternative Stenotrophomonas malthophilia – virulence factors and biofilm formation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record