Central Medical Library - Sofia

Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременност

Show simple item record

dc.contributor.author Волева/Voleva, С./S.
dc.contributor.author Иванова/Ivanova, С./S.
dc.contributor.author Манолов/ Manolov, В./V.
dc.contributor.author Маринов/Marinov, Б./B.
dc.contributor.author Ангелова/Angelova, С./S.
dc.contributor.author Василев/Vasilev, В./V.
dc.contributor.author Шишков/Shishkov, С./S.
dc.date.accessioned 2019-11-22T14:59:20Z
dc.date.available 2019-11-22T14:59:20Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.citation С. Волева, С. Иванова, В. Манолов, Б. Маринов, С. Ангелова, В. Василев и С. Шишков. Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 5-10. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1700
dc.description Адрес за кореспонденция: Силвия Емилова Волева, Национален център по заразни и паразитни болести, Отдел “Вирусология”, бул. „Столетов“ № 44А, 1233 София, тел.: 02 931 23 24, e-mail: svoleva@abv.bg ***** Address for correspondence: Silviya Emilova Voleva, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Virology Department, 44A Stoletov Blvd., Bg – 1233 Sofia, tel.: +359 2 931 23 24, e-mail: svoleva@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме: Вирусните инфекции по време на бременност са една от основните причи- ни за тежки усложнения при майката и плода. Проучването на ролята им в хода на бременността придобива все по-голямо значение с оглед опас- ността от възникването на епидемични взривове от съществуващи или но- возараждащи се патогени. Налице са силни епидемиологични доказателс- тва, че бременните жени са изложени на по-висок риск от развитие на теж- ки заболявания и смърт, причинени от вирусни инфекции. Данните показ- ват, че инфекцията с парвовирус В19 при жени с патологична и рискова бременност, освен с характерната симптоматика се асоциира и с развити- ето на тежък анемичен синдром. Възпалението, причинено от вирусни ин- фекции, стимулира синтеза на цитокини (интерлевкин-6, TNFα и др.), които от своя страна водят до повишена продукция на хепсидин в черния дроб. Пептидът блокира желязото в редица клетки и тъкани (хепатоцити, макро- фаги, РЕС, плацента, кардиомиоцити и др.). Повишеното ниво на хепсидин в серума при пациентки с вирусна инфекция, причинена от парвовирус В19, би довело до прекомерно отлагане на желязо в тъканите и невъзмож- ност за неговото усвояване при еритропоезата. Количественото определя- не на серумен хепсидин би предотвратило неправилното суплементиране с желязо при анемичен синдром в хода на бременност и инфекция от пар- вовирус В19. ***** Abstract: Viral infections during pregnancy are a leading cause of severe complications of mother and fetus. To analyze their role during pregnancy becomes more important given the danger of the emergence of epidemic outbreaks of existing or new pathogens. There is substantial epidemiological evidence that pregnant women are at a higher risk of developing serious illnesses and mortality caused by viral infections. Data show that parvovirus B19 infection in women with pathological and risky pregnancies is associated with the development of severe anemic syndrome in addition to characteristic symptoms. Inflammation caused by viral infections leads to stimulation of cytokine synthesis (interleukin-6, TNFα, etc.), which in turn increases production of hepcidin from the liver. The peptide blocks iron in certain cells and tissues (hepatocytes, macrophages, PEC, placenta, cardiomyocytes, etc.). High serum hepcidin levels in patients with viral infection caused by parvovirus B19 could result in an excessive iron deposition in tissues and deficiency for erythropoiesis. Quantitative determination of serum hepcidin would prevent improper iron supplementation during anemic syndrome in the course of pregnancy and parvovirus B19 infection. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia en_US
dc.subject парвовирус В19, анемия, хепсидин, бременност en_US
dc.subject parvovirus B19, anemia, hepcidin, pregnancy en_US
dc.title Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременност en_US
dc.title.alternative Parvovirus B19 infection associated with anemic syndrome in patients with risk pregnancies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record