Central Medical Library - Sofia

Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременност

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports