Central Medical Library - Sofia

Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г.

Show simple item record

dc.contributor.author Митова/Mitova, Й./Y.
dc.contributor.author Дойчева/Doycheva, В./V.
dc.contributor.author Ангелова/Angelova, С./S.
dc.contributor.author Воденичаров/Vodenicharov, В./V.
dc.date.accessioned 2019-11-21T14:41:27Z
dc.date.available 2019-11-21T14:41:27Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.citation Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и В. Воденичаров. Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г. - БМЖ, 11, 2017, № 2, 40-44. en_US
dc.identifier.issn 1313-1516
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1694
dc.description Адрес за кореспонденция: д-р Йорданка Митова-Минева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет, ул. Здраве № 2, 1431 София, e-mail:drmitova@mail.bg ***** Address for correspondence: Yordanka Mitova-Mineva, MD, Department of Epidemiology, Medical University, 2 Zdrave St., Bg – 1431 Sofi a, e-mail: drmitova@mail.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. Инфекцията на хирургично място (ИХМ) е основна клинична форма в отделенията с хирургичен профил. От- носителният дял на ИХМ спрямо всички нозокомиални инфекции в отделенията по обща и коремна хирургия в България за 2016 г. е 61,92%. Заболяемостта от ИХМ сред оперираните в различни по профил хирургични отделения (ХО) в България за 2016 г. варира между 0,14% за урологичните и 0,76% в отделенията по обща и коремна хирургия. Относителният дял на по- върхностни ИХМ е най-висок в урологичните (95,51%), на дълбоката ИХМ – в ортопедичните отделения (27,82 %) и на ИХМ, засягаща орган и/или кухина – в гръдните ХО (29,79%). E. coli е водещ етиологичен причинител и при повърхностни ИХМ, и при инфекции на органи и кухини в отделенията по обща и коремна хирургия. Staphylococcus aureus е водещият етиологичен причинител на повърхностна ИХМ в гръдните хирургии, кардио- и съдовите ХО и в ортопедични отделения у нас. ***** Abstract. Surgery site infection is the main clinical form in surgical wards. The relative share of surgery site infection in all nosocomial infections in the general and abdominal surgery wards in Bulgaria for the period 2016 was 61.92%. The incidence of surgery site infection among surgical patients in different surgical wards in Bulgaria for 2016 varies between 0.14% for urological wards and 0.76% for general and abdominal surgery wards. The relative share of superfi cial surgery site infection is highest in urological wards (95.51%), deep surgery site infection – in orthopedic wards (27.82%) and the infection in the surgical site affecting the organ and/or the cavity in chest surgical wards (29.79%). E. coli is the leading etiological agent in both superfi cial surgery site infection and organ and cavity infections in general and abdominal surgery. Staphylococcus aureus is the leading etiological agent of superfi cial surgery site infection in breast surgery, cardiovascular surgical wards and orthopedic wards in Bulgaria. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia en_US
dc.subject инфекцията на хирургично място, нозокомиални инфекции, разпространение, клинична структура, причинители en_US
dc.subject Surgery site infection, nosocomial infections, distribution, clinical structure, causative agents. en_US
dc.title Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г. en_US
dc.title.alternative Infection of the surgical site in wards with a surgical profi le in Bulgaria, 2016 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record