Central Medical Library - Sofia

Роля на асиметричния диметиларгинин, NT-proBNP, ендотелин-1 и плацентарния растежен фактор като маркери за субклинична атеросклероза при пациенти със захарен диабет тип 2

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)