Central Medical Library - Sofia

Придружаваща медикаментозна терапия при възрастни хора със сърдечно-съдови заболявания на лечение с калциеви антагонисти

Show simple item record

dc.contributor.author Болярова/Bolyarova, Т./T.
dc.date.accessioned 2012-06-06T16:15:27Z
dc.date.available 2012-06-06T16:15:27Z
dc.date.issued 2008-03
dc.identifier.citation Болярова, Т. Придружаваща медикаментозна терапия при възрастни хора със сърдечно-съдови заболявания на лечение с калциеви антагонисти - Съвременна стоматология, 39, 2008, № 1, 16-22. en_US
dc.identifier.issn 1310-8999
dc.identifier.other УДК: 616.31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/165
dc.description Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Теодора Болярова, д.м. Катедра по пародонтология и заболявания на оралната лигавица Факултет по дентална медицина ул. „Г. Софийски” № 1 1431 София Тел. 02 952-65-11 Мобилен тел. 0887 702-582 en_US
dc.description.abstract С напредване на възрастта се увеличава честотата не само на сърдечно-съдовите заболявания и използването на калциеви антагонисти, но и на други хронични заболявания и свързаната с тях употреба на лекарствени средства с техните взаимодействия и нежелани ефекти. Това трябва да се отчита при съставянето на плана за лечение на стоматологичните заболявания. ***** Aging promotes cardiovascular disease incidence and related calcium antagonist usage as well as other chronic disease incidence and correspondent drug use and related undesirable effects. This should be taken into consideration when designing the therapeutical plan for oral disease treatment. en_US
dc.description.sponsorship *Разработката е част от проект 22/1999, спонсориран от Съвета за медицинска наука, МУ, София. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia en_US
dc.subject възрастни хора, сърдечно-съдови заболявания, калциеви антагонисти, придружаваща терапия ***** en_US
dc.subject elderly population, cardiovascular diseases, calcium antagonists, accompanying therapy en_US
dc.title Придружаваща медикаментозна терапия при възрастни хора със сърдечно-съдови заболявания на лечение с калциеви антагонисти en_US
dc.title.alternative Accompanying therapy of cardiovascular elderly patients treated with calcium antagonists en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Show simple item record