Central Medical Library - Sofia

Лечение на хронични рани от съдов произход

Show simple item record

dc.contributor.author Хаджиев/Hadzhiev, Емил Емилов/Emil Emilov
dc.date.accessioned 2019-07-03T11:31:49Z
dc.date.available 2019-07-03T11:31:49Z
dc.date.issued 2019-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1650
dc.description Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Научен ръководител: Доц. д-р Валентин Говедарски, дм, София, 2019 г. en_US
dc.description.abstract ВЪВЕДЕНИЕ *** Хроничните рани са значителен проблем, не само в специализираните здравни заведения, но също така и в ежедневната практика на семейните лекари и широк кръг от различни дисциплини [1]. С увеличаване продължителността на живота, ще расте и броят на хората със съдови заболявания, а също така и на хората с хронични рани от съдов произход. От хронични рани на долни крайници боледуват 0.6-3% от хората на възраст над 60 години, като този процент е над 5% при хората на възраст над 80 години. Хроничната артериална болест на крайниците е честа причина за хроничните рани и заболяеваемостта й в общността варира от 1,9% до 13,1% [6]. Смята се, че честотата на хроничните рани от артериален произход (ХРАП) се увеличава в резултат на застаряването на населението и увеличените рискови фактори за атеросклеротична оклузия като стрес, тютюнопушене, затлъстяване, артериална хипертония и диабет [4, 2]. Хроничната артериална болест на крайниците (ХАНК), като основна причина за хронични рани, засяга около 8 милиона американци. 12-20% от американците на възраст от 65-72 години боледуват от хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) [11]. ... *** ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Цел на настоящото проучване е: Избор на терапевтичен подход при лечение на хронични рани от съдов произход. За осъществяване на горепосочената цел си поставихме следните Задачи: 1. Изучаване етиологията и патогенезата на хроничните рани от съдов произход. 2. Изучаване диагностичните методи за различните видове хронични рани от съдов произход. 3. Сравняване на резултатите от терапията с: А. Комплексен метод – оперативно, ендоваскуларно, хибридно и консервативно лечение при хроничните рани от артериален произход (ХРАП); Б. Консервативен метод – локално превръзки и медикаментозно лечение при хроничните рани от артериален произход (ХРАП); В. Комплексен метод – оперативно, ендоваскуарно, хибридно и консервативно лечение при хроничните рани от венозен произход (ХРВП); Г. Консервативен метод – локално лечение, превръзки и медикаменти при хроничните рани от венозен произход (ХРВП); 4. Избор на подходяща терапия при хронични рани от артериален произход (ХРАП). 5. Избор на подходяща терапия при хронични рани от венозен произход (ХРВП). 6. Алгоритъм за избор на поведение и терапевтичен подход при хронични рани от съдов произход (ХРСП). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Xронични рани от съдов произход, периферна артериална недостатъчност, етиология и патогенеза на раните, мениджмънт на заболяването: хирургия, ендоваскуларно лечение, лекарствена терапия, комбинирано лечение. en_US
dc.subject Arterial insufficiency ulcers - etiology, pathogenesis, disease management: surgery, endovascular treatment, drug therapy, combined therapy. en_US
dc.title Лечение на хронични рани от съдов произход en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record