Central Medical Library - Sofia

Сменната нощна работа – вероятен рисков фактор за развитие на рак на гърдата

Show simple item record

dc.contributor.author Вангелова/Vangelova, К./K.
dc.date.accessioned 2012-06-04T13:50:17Z
dc.date.available 2012-06-04T13:50:17Z
dc.date.issued 2008-03
dc.identifier.citation Вангелова, K. Сменната нощна работа – вероятен рисков фактор за развитие на рак на гърдата - Scripta periodica , 11, 2008, N 1, с. 29-41. en_US
dc.identifier.issn 1312-0328
dc.identifier.issn УДК 61
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/164
dc.description Катя Вангелова Лаборатория “Физиология и психология на труда и ергономия” Национален център за опазване на общественото здраве бул. “Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15 1431 София tel. 028056 224 e-mail: katiavangelova@yahoo.com ***** Address for correspondence: Katya Vangelova Laboratory “Physiology and Psychology of Labour and Ergonomy” National Centre of Public Health Protection 15 blvd. “Acad. Iv. Evst. Gueshov” 1431 Sofia tel. +359-2-8056 224 e-mail: katiavangelova@yahoo.com en_US
dc.description.abstract Голям интерес предизвика възможността нарушаването на нормалните циркадни ритми да е свързано с увеличаване на риска от развитие на ракови заболявания. При лицата, които работят сменна нощна работа, са възможни промени в нивото на мелатонина през нощта и промени в профила на репродуктивните хормони, които увеличават риска от хормонзависими заболявания, включително рак на гърдата. В епидемиологичните проучвания се предполага, че жените, които работят през нощта или при които са налице безсъние, нарушения в циркадните ритми и експозиция на светлина през нощта, са с повишен риск от рак на гърдата. Има достатъчно доказателства за канцерогенност на светлината по време на тъмния период от денонощието при опитни животни. През октомври 2007 г. работна група от Международната агенция за изследване на рака направи заключение че “сменната работа с нарушения на денонощните ритми е вероятен канцероген за хора (Група 2А)”. Необходими са още проучвания, за да се установи дали има причинно-следствена връзка между сменната нощна работа и рака на гърдата. ***** There is an increasing interest in the possibility that the disruption of normal circadian rhythm may increase the risk of development of cancer. Persons, who are engaged in night shift work may exhibit altered night time melatonin levels and reproductive hormone profiles that could increase the risk to hormone-related diseases, including breast cancer. Epidemiological studies are now beginning to emerge suggesting that women who work at night, and who experience sleep deprivation, circadian disruption and exposure to light at night are at an increased risk of breast cancer. There is sufficient evidence for carcinogenicity of light during the daily dark period in experimental animals. In October 2007, working group of the International Agency for Research on Cancer concluded that “shift-work that involves circadian disruption is 30 probably carcinogenic to humans (Group 2A)”. Further studies are needed to elucidate whether the relationship between night shift work and breast cancer is casual. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject сменна работа, нощни смени, циркадни ритми, мелатонин, риск от рак на гърдата ***** en_US
dc.subject shift work, night shifts, circadian rhythms, melatonin, breast cancer risk en_US
dc.title Сменната нощна работа – вероятен рисков фактор за развитие на рак на гърдата en_US
dc.title.alternative The night shift work – a probable risk factor for development of breast cancer en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record