Central Medical Library - Sofia

Ендодонтски перфорации – херметизъм на запечатване с калциево-силикатни цименти и превенция

Show simple item record

dc.contributor.author Иванова/Ivanova, Янета Кузманова/Yaneta Kusmanova
dc.date.accessioned 2019-05-31T14:15:39Z
dc.date.available 2019-05-31T14:15:39Z
dc.date.issued 2019-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1629
dc.description дисертационен трудза за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”. НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ: 03.03.01 Терапевтична дентална медицина; НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм. София-2019 г. en_US
dc.description.abstract ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Цел Целта на този труд е да се проучи и сравни херметизма на запечатване на рутинни и нови калциево-силикатни цименти при ендодонтски перфорации, както и различните аспекти за превенцията им – морфологични и морфометрични, за повишаване качеството на ендодонтското лечение. Основни задачи 1. Да се определи честотата и разпределението на ятрогенните перфорации по видове и групи зъби, локализация, повърхности и етиология. 2. Да се направи сравнително проучване на херметизма на запечатване на калциево-силикатните цименти при симулирани фуркационни перфорации: 2.1. Да се сравни маргиналната адаптация (ширината на микропроцепа) на различни калциево-силикатни цименти при симулирани фуркационни перфорации. 2.2. Да се сравни микропроницаемостта при калциево-силикатни цименти в условия на симулирани фуркационни перфорации. 3. Да се направи сравнително проучване на някои важни физични качества на калциево-силикатните цименти, които имат отношение към херметизма им на запечатване: 8 3.1. Да се сравни въздействието на симулирани тъканни течности върху микротвърдостта 3.2. Да се сравни разтворимостта на калциево-силикатните цименти. 4. Да се проследи и сравни оздравителния резултат при клинично възстановяване на ендодонтски перфорации с различни калциево-силикатни цименти. 5. Да се проучат различните аспекти на възможностите за превенция на ендодонтски перфорации: 5.1. Да се изследва честотата на по-редките анатомични вариации на моларите при българското население по видове и групи зъби. 5.2. Да се установи средната дебелина на твърдите зъбни тъкани във фуркацията на моларите. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Ендодонтски перфорации, запечатване, херметизъм, цименти, калциево-силикатни цименти en_US
dc.subject Endodontics, Treatment faiule; Cements - therapeutic use en_US
dc.title Ендодонтски перфорации – херметизъм на запечатване с калциево-силикатни цименти и превенция en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record