Central Medical Library - Sofia

Aктуални тенденции в коморбидния профил на алкохолно зависими пациенти

Show simple item record

dc.contributor.author Нейкова-Василева/Neykova-Vasileva, Л./L.
dc.date.accessioned 2018-11-02T10:53:50Z
dc.date.available 2018-11-02T10:53:50Z
dc.date.issued 2016-10
dc.identifier.citation Л. Нейкова-Василева. Aктуални тенденции в коморбидния профил на алкохолно зависими пациенти - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 3-13. en_US
dc.identifier.issn 1311-6584
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1489
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Людмила Нейкова-Василева, дм; Клиника „Спешна токсикология“; МБАЛ, ВМА ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; 1431 София; e-mail: lussi66@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. Алкохолната зависимост е хронично-рецидивиращо заболяване, изискващо лечение. Алкохолът е причина за над 60 вида болести и травми – т.нар. коморбидност. Те могат да се появят по едно и също време или последователно. Цел на материала е да се актуализират типът и честотата на коморбидните заболявания при пациентите с алко- холна зависимост с оглед оптимизиране на детоксичното лечение. Тера- певтичният детоксикационен подход е съобразен не само с физиологич- ните промени, свързани с алкохолната злоупотреба, но и със съпътстващата коморбидност, което води до оскъпяване на лечението и до по-висок среден болничен престой. ***** Summary. Alcohol dependence is a chronic relapsing disease that requires treatment. Alcoholism causes over 60 types of diseases and injuries – the so-called comorbidity. They may occur at the same time or sequentially. The purpose of the article is to update the type and the frequency of the comorbid diseases in patients with alcohol addiction in order to optimize the detoxficating treatment. Detoxification therapeutic approach is consistent with the physiological changes associated with alcohol abuse, but also with the accompanying comorbidities, leading to much more expensive treatment and a higher average hospital stay. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject зависимост и коморбидност, алкохол и коморбидни заболявания en_US
dc.subject alcohol addiction and comorbidity, alcohol and comorbid disease en_US
dc.title Aктуални тенденции в коморбидния профил на алкохолно зависими пациенти en_US
dc.title.alternative Current trends in the profile of the comorbid alcohol addicted patients en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Неврология и психиатрия / Neurology and psychiatry
    Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на НЕВРОЛОГИЯТА, ПСИХИАТРИЯТА (вкл. детска неврология и психиатрия) и НЕВРОХИРУРГИЯТА

Show simple item record