Central Medical Library - Sofia

Asymmetric dimethylarginine – рисков фактор и маркер за атеросклероза

Show simple item record

dc.contributor.author Петрова/Petrova, Ю./Yu
dc.contributor.author Манолов/Manolov, В./V.
dc.contributor.author Ангов/Angov, Г./G.
dc.contributor.author Петрова/Petrova, И./I.
dc.contributor.author Василев/Vasilev, В./V.
dc.contributor.author Цачев/Tzatchev, К./K.
dc.date.accessioned 2018-10-24T09:02:42Z
dc.date.available 2018-10-24T09:02:42Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.citation Ю. Петрова, В. Манолов, Г. Ангов, И. Петрова, В. Василев и К. Цачев. Asymmetric dimethylarginine – рисков фактор и маркер за атеросклероза - Медицински преглед, 52, 2016, № 4, 24-28. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1477
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, дм, Катедра по Клинична лаборатория и клинична имунология, МУ, бул. „Св. Г. Софийски“ № 1, 1431 София, тел. 02 9230928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com ***** Victor Manolov, MD, PhD, Department of Clinical Laboratory and Clinical Immunology, Medical University, 1, Sv. G. Sofiyski Blvd., Bg – 1431 Sofia, tel. +359 2 9230928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com en_US
dc.description.abstract Резюме: Атеросклерозата е една от водещите причини за смъртност в света и услож- нения след прекарани сърдечно-съдови иннциденти. Ендотелната дисфунк- ция предхожда изявата на атеросклероза. Азотен оксид, получен от ендотели- ума, е мощен ендогенен вазодилататор. Ниските нива на NO са свързани с нарушена ендотелна функция. Асиметричният диметиларгинин (АДМА) е ес- тествен продукт на обмяната на веществата в кръвната плазма и урина. По- вишени нива на AДMA инхибират NO синтез и следователно могат дa увредят ендотелната функция и по този начин се насърчава атеросклерозата. Пови- шените плазмени нива на АДМА корелират с кардиоваскуларни фактори като хиперхолестеролемия, артериална хипертония, захарен диабет, хронична сърдечна недостатъчност, диабет, хронична бъбречна недостатъчност и тю- тюнопушене. AДMA е предиктор на каротидната прогресия на IMT. Нивaта на AДMA са едни от най-силните предиктори за стабилна и нестабилна ангина. Значително повишено ниво на AДMA прогнозно се свързва с повишен риск от инсулт. Концентрацията на AДMA се увеличава след остър инсулт както в плазмата, така и в ликвора. Ендотелната дисфункция прогнозира ниско из- пълнение в няколко когнитивните домейни. Някои медикаменти имат благоприятен ефект върху сърдечно-съдовите заболявания чрез частично намаляване на нивата на ADMA, но засега няма убедителни данни. ***** Atherosclerosis is one of the leading causes for mortality and for complications after cardio-vascular diseases (CVD) worldwide. Endothelial dysfunction preceded atherosclerosis manifestation. Nitrogen oxide (NO) from endothelium reacts as one of main vasodilatators. Low NO levels are connected to endothelial dysfunction. Asymmetric dimethyl arginine (ADMA) inhibits NO synthesis and thus may damage endothelial function and leads to atherosclerosis development. Elevated serum ADMA concentrations correlates to cardio-vascular factors such as hypercholesterolemia, arterial hypertension, diabetes mellitus, chronic heart failure, chronic kidney injury and smoking. ADMA is a predictor of carotid IMT progression. ADMA levels are powerful CVD predictors. Elevated ADMA is connected to increased stroke risk. ADMA concentrations are elevated in serum and SCF both, after acute stroke. Endothelial dysfunction predicts low performance in several cognitive domains. Some trials shows that a few number of medical suplies has conductive effect on CVD, lowering ADMA levels. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject АДМА, оксидативен стрес, азотен оксид, свободни радикали, L-аргинин, LDL холестерол en_US
dc.subject ADMA, oxidative stress, nitrous oxide, free radicals, L-arginine, LDL-cholesterol en_US
dc.title Asymmetric dimethylarginine – рисков фактор и маркер за атеросклероза en_US
dc.title.alternative Asymmetric dimethylarginine – risk factor and marker for atherosclerosis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record