Central Medical Library - Sofia

KIR гени, HLA лиганди и вирусни инфекции

Show simple item record

dc.contributor.author Георгиева/Georgieva, Ат./A.
dc.contributor.author Михайлова/Мihaylova, А./A.
dc.contributor.author Наумова/Naumova, Е./E.
dc.date.accessioned 2017-10-24T10:39:21Z
dc.date.available 2017-10-24T10:39:21Z
dc.date.issued 2015-10
dc.identifier.citation Ат. Георгиева, А. Михайлова и Е. Наумова. KIR гени, HLA лиганди и вирусни инфекции - Медицински преглед, 51, 2015, № 5, 5-9. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1329
dc.description Адрес за кореспонденция: Атанаска Георгиева, Kлиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: neiseria@abv.bg ***** Address for correspondence: Atanaska Georgieva, Department of Clinical Immunology, University Hospital “Alexandrovska”, 1, Sv. G. Sofiiski St, Bg – 1431 Sofia, e-mail: neiseria@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме: Участието на NK клетките в антивирусната защита е безспорно. NK клетъч- ната функционална активност се определя от полиморфните KIR гени и HLA клас I лиганди. Полиморфизмите на KIR и HLA клас I лигандите може да благоприятстват изплъзването на вирус-инфектираните клетки от имунния надзор и да участват пряко в патогенезата на вирусните инфекции. В редица генетични изследвания са установени KIR фенотипи и рецепторно-лигандни взаимодействия с клинично значение, свързани с оздравяване или хронифициране на инфекцията. Получени са убедителни резултати, че KIRs и съответните им HLA лиганди са важни за клиничния изход от вирусните инфекции. В този обзор са представени и обсъдени данните от проучвания върху ролята на KIR гените и техните HLA клас I лиганди при инфекции с HBV, HCV, HIV, HCMV, HSV и грипен вирус. ***** Summary: The participation of NK cells in the antivirus protection is undoubted. NK-cell functional activity is determined by the polymorphic KIR genes and HLA class I ligands. Polymorphisms of KIR and HLA class I ligands can favor the escape of virus infected cells from immune surveillance and may directly participate in the pathogenesis of viral infections. Clinically significant KIR phenotypes and receptor ligand interactions leading to recovering from infection or infection chronicity have been identified in several genetic researches. KIRs and their cognate HLA ligands have been determined to be important for the clinical outcome of viral infections. In this review we summarize and discuss the data from studies on the role of KIR genes and their HLA class I ligands in the HBV, HCV, HIV, HCMV, HSV and Influenza infections. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject NK клетки, KIR, HLA лиганди, вирусни инфекции en_US
dc.subject NK cells, KIR, HLA ligands, viral infections en_US
dc.title KIR гени, HLA лиганди и вирусни инфекции en_US
dc.title.alternative KIR genes, HLA ligands and viral infections en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record