Central Medical Library - Sofia

Rarebit периметрия - изследване на ранни промени в зрителното поле при откритоъгълна глаукома

Show simple item record

dc.contributor.author Бенова/Benova, Мария Хараламбиева/Maria Haralambieva
dc.date.accessioned 2017-09-20T12:19:47Z
dc.date.available 2017-09-20T12:19:47Z
dc.date.issued 2017-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1313
dc.description Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Офталмология”, шифър 03.01.36; ***** НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИВАН ТАНЕВ, Д.М. София, 2017 г. - 117 с. + Автореферат /CD/ en_US
dc.description.abstract ***** ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Цел: *** Да се определят диагностичните възможности на Rarebit периметрията за установяване на ранни функционални промени при първична откритоъгълна глаукома и да се изследва вариабилността в резултатите и ефектът на обучение при здрави контроли и пациенти с първична откритоъгълна глаукома. *** Задачи: 1. Да се сравнят дискриминационните възможности на RBP спрямо САП при установяване на ранни глаукомни промени. Дефиниране на Miss hit rate на RBP и probability plot от САП.; 2. Да се определи корелационната зависимост между стойностите на показателите MHR от RBP и MD от САП при ранни глаукомни промени.; 3. Да се определят чувствителност и специфичност на метода в диагностиката на глаукомния процес.; 4. Да се сравни времето необходимо за провеждане на изследване със САП и RBP.; 5. Да се анализира ефектът на обучение върху резултатите от RBP.; 6. Да се изследва вариабилността на резултатите за интер- и интраобсервационна грешка. *** en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Rarebit периметрия; първична откритоъгълна глаукомa - диагностика; обучение на пациентите en_US
dc.subject Rarebit perimetry; Glaukoma, open-angle - diagnosis; Patient education en_US
dc.title Rarebit периметрия - изследване на ранни промени в зрителното поле при откритоъгълна глаукома en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record