Central Medical Library - Sofia

Акушерски проблеми, свързани с бременността и родоразрешението при двуплодна бременност

Show simple item record

dc.contributor.author Маркова/Markova, Ирина Ивановна/Irina Ivanovna
dc.date.accessioned 2017-09-20T10:38:52Z
dc.date.available 2017-09-20T10:38:52Z
dc.date.issued 2017-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1311
dc.description Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Ирина Иванова Маркова . - София, 2017 . - 202 с. + Автореферат /CD/; Област на висше образование: Здравеопазване и спорт Професионално направление: Медицина; Научна специалност: Акушерство и гинекология.; НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Проф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. София, 2017 г. en_US
dc.description.abstract ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: *** Целта на дисертационния труд е да се установят усложненията, свързани с двуплодната бременност, средния гестационен срок и начина на родоразрешение, да се оцени състоянието на новородените. ***** За целта са поставени следните задачи: 1. Да се определи честотата на двуплодната бременност ; 2. Да се установят свързаните с бременността и специфичните за двуплодна бременност усложнения ; 3. Да се установи прогностичната стойност на теста за фетален фибронектин, в съчетание с измерване на дължината на маточната шийка при двуплодна бременност; 4. Да се сравни протичането на бременността, родоразрешението и състоянието на новородените при спонтанно възникнали и след асистирани репродуктивни технологии двуплодни бременности; 5. Да се установи средният гестационен срок на родоразрешение при двуплодна бременност, в зависимост от хориалността и амниалността; 6. Да се определи начина на родоразрешение при двуплодна бременност; 7. Да се определи влиянието на двуплодната бременност и начина на родоразрешение върху състоянието новородените en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Двуплодна бременност; Гестационна възраст; Оценка на феталния фибронектин; Измерване н адължината на цервикса; Преждевременно раждане - превенция; Родоразрешение - методи en_US
dc.subject Pregnancy, twin; Gestational age; Cervical length measurement; Fibronectins - analysis; Premature birth; Delivery, obstetric - methods en_US
dc.title Акушерски проблеми, свързани с бременността и родоразрешението при двуплодна бременност en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record