Central Medical Library - Sofia

Ендемични случаи на бяс в България

Show simple item record

dc.contributor.author Илиева/Ilieva, Д./D.
dc.date.accessioned 2017-08-18T13:54:31Z
dc.date.available 2017-08-18T13:54:31Z
dc.date.issued 2015-08
dc.identifier.citation Д. Илиева. Ендемични случаи на бяс в България - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, № 2, 43-48. en_US
dc.identifier.issn 1313-762X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1284
dc.description Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Даринка Илиева, двм; НРЛ „Бяс и контрол на ефективността от ваксинирането”; Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт, бул. „Пенчо Славейков“ № 15 А, 1606 София; e-mail: emd@mail.orbitel.bg en_US
dc.description.abstract Резюме. През 2014 г. в България бяха открити ендемични случаи на бяс във връзка с мониторинга на заболяването. През този период бяха изследвани 951 проби от 116 съмнителни животни и 835 отстреляни животни (755 лисици и 80 чакали) от 22 области с орална ваксинация. Серологично бяха изследвани 511 кръвни серума от 479 лисици и 32 чакали. Отчетеното ниво на сероконверсия при ли- сиците беше 37,4%. Детекцията на тетрациклин в зъби на лисици беше 59,9%. Детерминирана беше и възрастовата категория на прицелните популации чрез разграничаването им на млади (J) и стари (A) животни. В област Благоевград през 2014 г. бяха установени 2 ендемични случая на бяс при ли- сици. Епидемиологичната ситуация в съседните страни Сърбия, Румъния, някои региони на Северна Гърция и Турция беше все още усложнена поради големия брой случаи на бяс сред животните. ***** Summary. During 2014 in Bulgaria with connection of rabies monitoring were detected endemic rabies cases. During this period were investigated 951 samples from 116 suspect animals and 835 shot animals (755 foxes and 80 jackals) from 22 areas with oral vaccination. Serologicaly were tested 511 blood samples from 479 foxes and 32 jackals. A seroconconversion level by the foxes were 37,4%. The biomarker tetracycline in the teeth of foxes ranged to 59,9%. The age of the target populations were determinated through to distinguish them from junior (J) and adult (A) animals. In regio Blagoevgrad during 2014 were detected 2 endemic rabies cases of foxes. The epidemiological situation in neighbour countries Serbia, Romania, some regions of Northern Greece and Turkey were complicated due to the large number of rabies cases among animals. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject бяс, мониторинг, орална ваксинация en_US
dc.subject rabies, monitoring, oral vaccination en_US
dc.title Ендемични случаи на бяс в България en_US
dc.title.alternative Endemic cases of rabies in Bulgaria en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record