Central Medical Library - Sofia

Проучване на етиологичната структура на епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в България за периода 2005-2012 г.

Show simple item record

dc.contributor.author Ангелова/Angelova, С./S.
dc.contributor.author Митова/Mitova, Й./Y.
dc.contributor.author Дойчева/Doycheva, В./V.
dc.date.accessioned 2017-02-24T09:01:48Z
dc.date.available 2017-02-24T09:01:48Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.citation С. Ангелова, Й. Митова и В. Дойчева. Проучване на етиологичната структура на епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в България за периода 2005-2012 г. - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, 24-33. en_US
dc.identifier.issn 1313-762X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1202
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р С. Ангелова Катедра по епидемиология, Медицински университет - София, УАГБ “Майчин дом“, ет. 6, стая 665; ул.“Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: a.svetla.angelova@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме: При диагностициране на взрив от вътреболнична инфекция (ВБИ) бързата и точна идентификация на причинителя на инфекцията е от решаващо значение за ликвидирането му и за въвеждане на адекватни превантивни мерки, преустановяващи по-нататъшното разпространение на патогена. Според различни автори от 2 до 10% от всички вътреболнични инфекции се регистрират в рамките на епидемични взривове. Целта на представеното проучване е да се определят тенденциите в етиологичната структура на взривовете от ВБИ в България. За проучването са използвани данните от: автоматизираната система за управление на ВБИ (АСУ – ВБИ) в България; официалните доклади от епидемиологичните проучвания на регистрираните взривове от ВБИ в България за периода 2005-2012 г., както и изготвените от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Министерството на здравеопазването (МЗ) годишни анализи за ВБИ в България, публикувани в информационните журнали на НЦЗПБ. При интерпретация на резултатите са приложени методите: документален, комплексен епидемиологичен и статистически. Най-голям дял в етиологичната структура на взривовете от ВБИ в България заемат Грам(–) бактерии от семейство Еnterobactriaceae – 38,7%, и вирусите – 37,6%. Водещ причинител е E. coli, изолиран при 16,1% от всички регистрирани взривове от ВБИ, следван от Varicella zoster virus (VZV) – 12,9%. Взривовете в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) най-често са причинени от VZV – 27,3%. За терапевтичните отделения са характерни вътреболнични взривове, причинени от Hepatitis C virus (НСV). Изолираните епидемични щамове в рискови отделения се отнасят предимно към условно патогенни бактерии (УПБ). Най-висок относителен дял в етиологичната структура на взривове от ВБИ в рисковите отделения заемат E. coli – 26,3%, следвани от K. pneumoniae – 21,1%. ***** Summary: In the diagnosis of nosocomial outbreak of infection, rapid and accurate identifi cation of the infectious agent is of crucial importance to eradicate it and to implement appropriate preventive measures, terminating further spreading of the pathogen. According to various authors, 2% to 10% of all NI are registered within the outbreaks. The purpose of this study is to identify trends in the etiological structure of outbreaks from NI in Bulgaria. Data used for the purpose of this study is taken from: the automated management system for nosocomial infections in Bulgaria; offi cial reports from epidemiological studies of outbreaks of NI in Bulgaria for the period 2005-2012, as well as the annual analyses of NI in Bulgaria carried out by the National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) and the Ministry of Health, also published in the NCIPD journals. When interpreting the results, the following methods were applied: documentary method, complex epidemiological method and statistical method. The largest share in the etiological structure of outbreaks from NI in Bulgaria has: Gram (–) bacteria family Enterobactriaceae – 38.7%, and viruses – 37.6%. The leading cause is E. coli, isolated in 16.1% of all outbreaks of NI, followed by VZV – 12,9%. Outbreaks in the orphanage are most often caused by VZV – 27.3%. Typical for therapeutic wards are the nosocomial outbreaks caused by HCV. Epidemic strains isolated in risk wards refer mainly to opportunistic bacteria. E. coli has the highest share in the etiological structure of outbreaks of NI in risk wards – 26.3%, followed by K. pneumoniae – 21.1%. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject вътреболнични инфекции, взривове от вътреболнични инфекции, лечебни заведения, рискови отделения, етиологична структура, етиологичен причинител en_US
dc.subject nosocomial infections, outbreaks of nosocomial infections, medical facilities, risk wards, etiological structure, etiological agent en_US
dc.title Проучване на етиологичната структура на епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в България за периода 2005-2012 г. en_US
dc.title.alternative A study on the etiologic structure of outbreaks of nosocomial infections in bulgaria for the period 2005-2012 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record