Central Medical Library - Sofia

Характеристика на епидемичния процес при епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в българия за периода 2005-2012 г.

Show simple item record

dc.contributor.author Ангелова/Angelova, С./S.
dc.contributor.author Митова/Mitova, Й./Y.
dc.contributor.author Дойчева/Doycheva, В./V.
dc.date.accessioned 2017-02-03T13:31:27Z
dc.date.available 2017-02-03T13:31:27Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.citation С. Ангелова, Й. Митова и В. Дойчева. Характеристика на епидемичния процес при епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в българия за периода 2005-2012 г. - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №1, 18-23. en_US
dc.identifier.issn 1313-762X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1190
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р С. Ангелова Катедра по епидемиология УАГБ “Майчин дом“, ет. 6, стая 665; Медицински университет; ул.“Здраве“ № 2; 1431 София; e-mail: a.svetla.angelova@abv.bg en_US
dc.description.abstract Резюме: Епидемични взривове от вътреболнични инфекции (ВБИ) възникват относително рядко, но могат да бъдат съпроводени с висока заболяемост и леталитет и да доведат до сериозни медицински, социални и икономически последици. Според различни автори от 2 до 10% от всички ВБИ се регистрират в рамките на епидемични взривове. Рисковите отделения за възникване на взривове от ВБИ са: отделенията за новородени и недоносени деца, родилните отделения и отделенията за интензивни грижи. Целта на настоящото проучване е да се определят тенденциите на развитие и характеристиката на епидемичния процес при епидемичните взривове от ВБИ в България за периода 2005-2012 г. За проучването са използвани данните от: автоматизирана система за управление на ВБИ (АСУ – ВБИ) в България; официалните доклади от епидемиологичните проучвания на регистрираните взривове от ВБИ в България за периода 2005-2012 г., както и изготвените от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Министерството на здравеопазването (МЗ) годишни анализи за ВБИ в България, публикувани в информационните журнали на НЦЗПБ. При интерпретация на резултатите са приложени следните методи: документален, комплексен епидемиологичен и статистически. За периода 2005-2012 г. са регистрирани 93 взрива с общо 1128 засегнати лица. Относителният дял на регистрираните ВБИ в рамките на взривове е 0,71% от всички 159 443 ВБИ в България. Леталитетът от ВБИ по време на взривовете е средно 2%. Приблизително 91% от смърт- ните случаи са регистрирани при взривове в рискови отделения и са причинени от условно патогенни бактерии (УПБ). Значителен дял от взривовете са регистрирани в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – 47,3%. От болничните отделения най-рискови за възникване на взривове от ВБИ са интензивните отделения и отделенията за лечение на новородени. В тях са регистрирани 20,4% от всички взривове от ВБИ в страната. За взривовете в ДМСГД и психиатричните отделения е характерно, че са причинени предимно от класически патогени, а тези в рисковите отделения – от УПБ.***** Summary: Outbreaks of nosocomial infections (NI) occur relatively infrequently, but can be accompanied by high morbidity and mortality and lead to serious medical, social and economic consequences. According to various authors, 2% to 10% of all NI are registered within the outbreaks. Risk wards where outbreaks of NI occur are: wards for newborns and premature infants, maternity wards and intensive care units. The purpose of this study is to identify the trends and characteristics of the epidemic outbreaks of NI in Bulgaria for the period 2005-2012. Data used for the purpose of this study is taken from: the automated management system for nosocomial infections in Bulgaria; offi cial reports from epidemiological studies of outbreaks of NI in Bulgaria for the period 2005-2012, as well as the annual analyses of NI in Bulgaria carried out by the National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) and the Ministry of Health, also published in the NCIPD journals. When interpreting the results, the following methods were applied: documentary method, complex epidemiological method and statistical method. For the period 2005-2012, there were 93 outbreaks with total 1128 persons affected. The share of registered NI (in the context of outbreaks) is 0.71% out of all 159,443 NI in Bulgaria. The average lethality rate caused by NI during outbreaks is 2%. Approximately 91% of the deaths were registered in outbreaks in risky wards and are caused by opportunistic bacteria. Signifi cant share of the outbreaks were recorded in infant homes – 47.3%. Out of all hospital wards, at highest risk for the occurrence of outbreaks of NI are the intensive care units and wards for the treatment of newborns. 20.4% of all outbreaks of NI in the country are registered there. Typical for the outbreaks in infant homes and psychiatric wards is that the outbreaks are caused mainly by classical pathogens and those in risk wards - by opportunistic bacteria. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject вътреболнични инфекции, взривове от вътреболнични инфекции, лечебни заведения, рискови отделения, етиологична структура, заболяемост, леталитет en_US
dc.subject nosocomial infections, outbreaks of nosocomial infections, medical facilities, risk wards,etiological structure, morbidity, lethality en_US
dc.title Характеристика на епидемичния процес при епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в българия за периода 2005-2012 г. en_US
dc.title.alternative Characteristics of the epidemic process in the outbreaks of nosocomial infections in Bulgaria for the period 2005-2012 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record