Central Medical Library - Sofia

Медицински мениджмънт и здравна политика / Medical management and health policy

Медицински мениджмънт и здравна политика / Medical management and health policy

 

Списание, включващо оригинални статии и литературни обзори в областта на: социална медицина, икономика на здравеопазването, медицинска информатика и здравен мениджмънт, медицинска педагогика, трудова медицина и професионални заболявания, спешна медицина, медицина на катастрофите, съдебна медицина, санитарно инженерство. ISSN 1312-0336 ***** Webpage:http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/3-spisaniya%20web-page/3spisaniya.html

Recent Submissions

 • Гугутков / Gugutkov, Д. / D.;; Гаров / Garov, Св. / Sv.;; Гаров / Garov, В. / V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2018)
  Резюме. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на свободните съжителства сред младите хора без оформен юридически брак. Раждането извън брака от своя страна поставя пред отделната ...
 • Великова/Velikova, Цв./Tsv. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-12)
  Резюме. Лидерството е неизменна част от ефективното управление и като функция на мениджмънта може да бъде изпълнявано от различни членове на дадена организация. Така, ако се обединят на пръв поглед взаимно изключващите се ...
 • Борисов/Borisov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Въведение Медицината – наука или изкуство? Само наука ли е медицината, или в нея присъстват изкуството, естетическият вкус? Случайност ли е, че много медици имат ярки интереси и изяви в изкуството – литература, музика, ...
 • Йорданов/Yordanov, Й. П./ Y. P.; Шеф/Shef, А./A. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Резюме. Времето е важен ресурс в системата на здравеопазване- то, но все още е подценявано като такъв. Подобряването на ефектив- ността на потреблението на бюджета на време и предотвратяването на неговата загуба е от ...
 • Черкезов/Cherkezov, Т./T.; Гаров/Garov, Св./Sv. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-10)
  Резюме. Проблемът с наднорменото тегло на децата е актуален и значим, тъй като е свързан непосредствено и дългосрочно с тяхното здраве и качество на живот. По данни на СЗО България заема пето място в Европа по детско ...
 • Златарева/Zlatareva, А./A.; Казак/Kazak, Ч./Ch. (Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia, 2017-07)
  Резюме. Съвременните общества през ХХІ век са изправени пред нов вид заплаха – терористичните атаки. Затова и много изследователи преразгледаха риска от угроза над общественото здраве в контекста на този разширяващ се ...
 • Бенбасат/Benbassat, Б./B.; Савова/Savova, А./A.; Петрова/Petrova, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-03)
  Резюме. Целта на настоящото проучване е систематизирането на научните публикации, свързани с прилаганите протоколи и схеми за контролирана овариална хиперстимулация в световен мащаб по отношение на съществуващите данни ...
 • Георгиева/Georgieva, Т./T.; Насева/Naseva, Е./E.; Димитрова/Dimitrova, В./V.; Курчатова/Kurchatova, А./A.; Минкова/Minkova, А./A.; Кожухарова/Kojouharova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-03)
  Резюме. Проведена е първата в България гражданска консултация с цел да се проучи мнението на гражданите по теми, свързани с готовността и мерките за отговор при епидемии и пандемии. Резултатите от направената оценка на ...
 • Борисова/Borisova, Б./B.; Славчев/Slavchev, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2017-03)
  Резюме. Приоритетът на първичната медицинска помощ (обща медицинска практика) е безспорен. Затова дейността на ОПЛ се нуждае от постоянен анализ и оценка. В тази насока полезна информация може да се получи чрез проучване ...
 • Златарева/Zlatareva, Ал./Al.; Казак/Kazak, Ч. /Tch. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме. Правото на здраве е основно човешко право, разписано от СЗО. В контекста на основната здравна цел на Организацията – осигуряване на здравословния начин на живот и насърчаване на благосъстоянието за всички във всички ...
 • Паскалев/Paskalev, К./K.; Нейкова-Василева/Neykova-Vasileva, Л./L.; Канев/Kanev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме. Доболничната смъртност при острите интоксикации е изключително висока. В концепцията за „златния час“ е залегнала идеята да се направи най-рано възможното и най-доброто за благоприятния изход от отравянето. Цел ...
 • Борисов/Borisov, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-11)
  Резюме. Модерната медицина, увлечена в грандиозните си технологични успехи, допусна името Хипократ да остане в забвение. Сега тя е изправена пред преломен момент да преоткрие Хипократ, с неговите непреходни послания, в ...
 • Веков/Vekov, Т./T.; Джамбазов/Dzhambazov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Биологичните лекарствени продукти, самостоятелно или в комбинация с други медикаменти, се използват като втора и следваща терапевтична линия при лечението на псориатичен артрит. В България разрешените за употреба ...
 • Веков/Vekov, Т./T.; Джамбазов/Dzhambazov, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Целта на проучването е оценяване на допълнителните разходи, допълнителните здравни ползи и тяхното инкрементално съот- ношение (ICER) на биологични лекарствени терапии за лечение на пла- катен псориазис в България ...
 • Иванов/Ivanov, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. В статията се прави анализ на здравната култура като съвкупност от знания, ценности, нагласи, отношения, убеждения и пове- дение във връзка с възстановяването, опазването и укрепването на лич- ното и общественото ...
 • Борисова/Borisova, Б./B. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-09)
  Резюме. Дейността на общопрактикуващия лекар (ОПЛ) е комплексна, той е не само клиницист, но и профилактик и организатор-мениджър на своята медицинска практика. При управлението на своята практика ОПЛ трябва да осигурява ...
 • Гаров/Garov, Св./Sv.; Деливерска/Deliverska, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. Целта на проучването е да се направи анализ чрез различните литературни източници и от данни на Евростат на медико-социалните аспекти на бежанската вълна в Европа. Изследването обхваща времевия период 2014-2016 г. ...
 • Михайлова/Mihaylova, И./I.; Цачева/Tzacheva, Н./N.; Маринова/Marinova, А./A.; Добрилова/Dobrilova, П./P.; Маринова/Marinova, П./P. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. Развитието на арттерапията в България предполага и навлизането ѝ в специализираните болнични заведения за рехабилита- ция. Необходимостта от подобен род терапия е продиктувана от нараст- ващия брой пациенти в ...
 • Георгиева/Georgieva, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. Целта на това проучване е да се анализират разпространението и източниците на лошо отношение сред студенти, изучаващи медицина в Медицински факултет – София. Проведено е кроссекционно уеббазирано проучване през ...
 • Костова/Kostova, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2016-03)
  Резюме. Съвременните проучвания показват, че честотата на глаукомата е около 1-3% във възрастта между 40 и 70 години и непрекъснато се увеличава. През последните десетилетия изследванията показват, че вътреочното налягане ...

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds