Central Medical Library - Sofia

Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване – нови възможности за диференциална диагноза

Show simple item record

dc.contributor.author Манолов/Manolov, В./V.
dc.contributor.author Паскалева-Пейчева/Paskaleva-Peycheva, В./V.
dc.contributor.author Богов/Bogov, Б./B.
dc.contributor.author Йонова/Yonova, Д./D.
dc.contributor.author Възелов/Vazelov, Е./E.
dc.contributor.author Хаджиев/Hadjiev, Е./E.
dc.contributor.author Велизарова/Velizarova, М./M.
dc.contributor.author Атанасова/ Atanasova, В./B.
dc.contributor.author Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.
dc.contributor.author Василев/Vasilev, В./V.
dc.contributor.author Цачев/Tzatchev, К./K.
dc.date.accessioned 2017-01-26T11:24:09Z
dc.date.available 2017-01-26T11:24:09Z
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.citation В. Манолов, В. Паскалева-Пейчева, Б. Богов, Д. Йонова, Е. Възелов, Е. Хаджиев, М. Велизарова, В. Атанасова, С. Хаджидекова, В. Василев и К. Цачев. Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване – нови възможности за диференциална диагноза - Медицински преглед, 51, 2015, № 1, 31-35. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1181
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, Катедра по медицинска генетика, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com ***** Address for correspondence: Victor Manolov, M.D., Department of Medical Genetics, Medical University, 1 “Sv. G. Sofiyski” Blvd., Bg1431 Sofia, tel. +359 2 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com en_US
dc.description.abstract Резюме: При пациентите с желязодефицитна анемия (ЖДА), както и при тези с нисък серумен феритин в латентна и прелатентна форма на дефицит без съпровождаща анемия се установяват много ниски нива на хепсидин. Анемията при хронични заболявания (АХЗ) е придобито нарушение на хомеостазата на желязото. Това състояние се свързва с инфекция, малигнени заболявания, органна недостатъчност, тежка травма или други случаи на възпаление. Диференцирането на двете състояния е важно за правилния избор на терапевтично поведение. Определихме серумните нива на хепсидин, регулатор на хомеостазата на желязо с помощта на ELISA метод при 90 пациенти с хронично бъбречно заболяване в стадий II до V (n = 30), желязодефицитна анемия (n = 30) и ревматоиден артрит (n = 30) за период от две години. За изчисляване на индекси, за диференциране на желязодефицитна анемия от анемия на хронично заболяване определихме серумни нива на желязо, тотален желязосвързващ капацитет (ТЖСК), феритин и разтворими трансферинови рецептори. Установихме статистически значимо по-високи стойности на серумен хепсидин при пациенти с АХЗ 90.7-770.2 μg/L (P < 0.001); серумните нива на хепсидин са статистически понижени при пациенти с ЖДА 0.45-2.1 μg/L (P < 0.001); референтните граници за хепсидин са 3.052-37.750 μg/L. С помощта на а) индекс на разтворими трансферинови рецептори към феритин [(i)sTfr], б) индекс на хепсидин към феритин (Hepc/Fer) и в) индекс на процентно трансфериново насищане към хепсидин (TSAT/Hepc) установихме cut-off стойностите за диференциране на ЖДА и АХЗ – а) 0.108; б) 0.363; в) 2.272. Нашите резултати показват приложимостта на изследване на хепсидин и неговата роля за диференциране на ЖДА от АХЗ при подпомагане правилния терапевтичен избор на клиницистите. ***** Summary: Hepcidin is shown to be very low in patients with iron-deficiency anemia (IDA), as well as in those with a low serum ferritin in the latent and pre-latent forms of deficit without accompanying anemia. Anemia of chronic disease (ACD) is an acquired disorder of iron homeostasis. This condition is associated with infection, malignancy, organ failure, severe trauma, or other causes of inflammation. Differentiation between the two conditions is important for the correct choice of therapeutic approach. We determined serum hepcidin levels, a key iron homeostasis regulator using a Sandwich ELISA method in 90 patients with: chronic kidney disease, stages II to V (n = 30), iron-deficiency anemia (IDA) (n = 30) and rheumatoid arthritis (n = 30) for a period of two years. To calculate the indexes for differentiation of iron deficiency anemia from anemia of chronic diseases we determined serum iron, total iron-binding capacity (TIBC), ferritin and soluble transferrin receptors. We established significant higher levels of hepcidin in patients with ACD 90.7-770.2 μg/L (P < 0.001); serum concentration of hepcidin in patients with IDA were significantly lower 0.45-2.1 μg/L (P < 0.001); the reference ranges for hepcidin were 3.052-37.750 μg/L. Using а) index of soluble transferrin receptors to ferritin [(i)sTfr], b) index of hepcidin to ferritin (Hepc/Fer) and c) index of transferrin saturation to hepcidin (TSAT/Hepc) we determined cut-off levels for differentiation between IDA and ACD – а) 0.108; b) 0.363; c) 2.272. Our results show the main role of serum hepcidin quantification in differentiation between IDA and ACD and help clinicians to make the right therapeutic choice. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject хепсидин, желязодефицитна анемия, анемия на хронично заболяване, ревматоиден артрит, хронично бъбречно заболяване, диализа en_US
dc.subject hepcidin, iron-deficiency anemia, anemia in chronic diseases, rheumatoid arthritis, chronic kidney diseases, dialysis en_US
dc.title Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване – нови възможности за диференциална диагноза en_US
dc.title.alternative Iron-deficiency anemia and anemia in chronic diseases – new tools in differential diagnosis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record