Central Medical Library - Sofia

Съвременни миниинвазивни техники в лапароскопската хирургия – предимства и недостатъци

Show simple item record

dc.contributor.author Гроздев/Grozdev, Константин Савов/Konstantin Savov
dc.date.accessioned 2016-09-20T10:54:40Z
dc.date.available 2016-09-20T10:54:40Z
dc.date.issued 2016-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1089
dc.description дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” Д-р Константин Савов Гроздев. Научни ръководители: Проф. Д-р Георги Тодоров, дм. Prof. Giovanni Dapri, MD, PhD, FACS, FASMBS, Hon FPALES, Hon; SPCMIN, Hon BSS, Hon CBCD; София; 2016 en_US
dc.description.abstract ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** 2.1 ЦЕЛ: Да се проучат предимствата и недостатъците на съвременни миниинвазивни лапароскопски техники, приложени при такива заболявания, при които конвенционалните лапароскопски техники са основен метод на избор за оперативното им лечение. *** 2.2 ЗАДАЧИ: *** 1. Да се сравнят пери- и постоперативните резултати от приложението на лапароскопската апендектомия с един трансумбиликален разрез при лечението на неусложнен остър апендицит с тези на конвенционалната тритроакарна лапароскопска техника. 2. Да се сравнят пери- и постоперативните резултати от приложението на лапароскопската холецистектомия с един трасумбиликален разрез и минилапароскопската холецистектомия при лечението на холелитиазата с тези на конвенционалните четири- и тритроакарни лапароскопски техники. 3. Да се сравнят пери- и постоперативните резултатите от приложението на лапароскопската фундопликация по Нисен през един трансумбиликален разрез при лечението на гастроезофагеалната рефлукса болест и хиаталните хернии с тези при конвенционалната петтроакарна лапароскопска техника. 4. Да се оценят козметичните резултати и удовлетвореността на пациентите от лапароскопската хирургия през един трансумбиликален разрез. 5. Да се сравнят пери- и постоперативните резултати от приложението на латералната ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия при лечението на надбъбречната патология с тези на трансабдоминалните лапароскопски техники. 6. Да се сравнят пери- и постоперативните резултатите от приложението на тритроакарната латерална ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия при лечението на надбъбречната патология с тези на четиритроакарната. 7. Да се оцени приложимостта на лапароскопска адреналектомия през един разрез. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject лапароскопска хирургия; миниинвазивни техники; коремна хирургия en_US
dc.subject abdominal surgery; laparoscopic surgery; minimally-invasive procedures en_US
dc.title Съвременни миниинвазивни техники в лапароскопската хирургия – предимства и недостатъци en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record