Central Medical Library - Sofia

История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, Гърция и Римската империя

Show simple item record

dc.contributor.author Белчева/Belcheva, В./V.
dc.contributor.author Григоров/Grigorov, Е./E.
dc.date.accessioned 2016-06-07T13:51:38Z
dc.date.available 2016-06-07T13:51:38Z
dc.date.issued 2014-08
dc.identifier.citation В. Белчева и Е. Григоров. История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, Гърция и Римската империя - Медицински преглед, 50, 2014, № 4,63-67. en_US
dc.identifier.issn 1312-2193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1043
dc.description Адрес за кореспонденция: маг.-фарм. Валентина Белчева, ФОЗ, МУ, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, e-mail: valentina.belcheva@gmail.com ***** Address for correspondence: Valentina Belcheva, Faculty of Public Health, MU, 8, Bialo more St., Bg1527 Sofia, e-mail: valentina.belcheva@gmail.com en_US
dc.description.abstract Резюме: Предполага се, че контрацепцията, или практиката за предотвратяване на бременност, е толкова стара, колкото човешкото съществуване. В продължение на векове хората са се позовавали на своето въображение, за да се избегне бременност. От времето на първите описани методи за контрацепция историята започва да се пълни с любопитни и понякога странни данни за нея. Темата е изпълнена и с мрачни факти в продължение на векове. От древни времена много жени са практикували различни методи за контрол на раждаемостта. Религиозните и гражданските власти често не са били в състояние да попречат на този процес. Жените са правили това най-вече използвайки своите познания за свойствата на някои растения и животински продукти. Древни египетски писания, датиращи от 1800 г. пр. Хр., описват техника, използваща приспособление, поставено във вагината на жената, изработено от крокодилска тор и пресечено мляко. Гърците използвали Silphium perfoliatum (силфий), растение, известно, че има контрацептивни и причиняващи аборт свойства. Друго подобно използвано растение е бил джодженът (Mentha pulegium). Днес доброволният контрол на раждаемостта е от първостепенно значение за съвременното общество. Различните методи за контрацепция са станали много по-безопасни и ефективни. От глобална гледна точка можем да кажем, че страните в момента са изправени пред криза на бързо и неравномерно разпределено нарастване на броя на населението, което е започнало да заплашва оцеляването на човечеството и контролът върху раждаемостта е от изключително значение. ***** Summary: The practice of contraception or preventing pregnancy is supposed to be as old as human existence. For centuries, humans have relied upon their imagination to avoid pregnancy. Since the first described methods for contraception, the history started to be full of curious information and sometimes bizarre facts for its practice. The topic is also known to be clouded by innuendo for centuries. Since ancient times, many women practiced different methods of birth control. Religious and civil authorities are often not able to intervene in this process. Women have done this, especially as they used their knowledge of the properties of some plants and animal products. Egyptian ancient writings dating back to 1800 BC, refer to techniques using a device placed in a woman’s vagina made of crocodile dung and sour milk. The Greeks used Silphium, a plant known to have contraceptive and abortifacient properties. Another plant used in was the Pennyroyal. Today, the voluntary control of fertility is of paramount importance to modern society. The different methods for contraception have become very safe and effective. From a global perspective, we can say that countries currently face the crisis of rapid growth of the human population, so that has begun to threaten human survival and the birth control is essentially important. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject контрацепция, история, методи, древен свят en_US
dc.subject history, methods, contraception, Ancient world en_US
dc.title История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, Гърция и Римската империя en_US
dc.title.alternative History of contraceptive methods in the ancient world: Egypt, Greece and the Roman empire en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Медицински преглед /Medical Review
    Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Show simple item record