Central Medical Library - Sofia

Мед: физиологично и клинично значение

Show simple item record

dc.contributor.author Иванова/Ivanova, И./I.
dc.contributor.author Атанасова/Atanasova, Б./B.
dc.contributor.author Цачев/Tzatchev, К./K.
dc.date.accessioned 2016-04-27T12:04:12Z
dc.date.available 2016-04-27T12:04:12Z
dc.date.issued 2014-04
dc.identifier.citation И. Иванова, Б. Атанасова и К. Цачев. Мед: физиологично и клинично значение - БМЖ, 8, 2014, № 2, 13-19. en_US
dc.identifier.issn 1313-1516
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/1001
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Ирена Димитрова Иванова, МДЛ по клинична лаборатория и имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Бул. "Акад. И. Е. Гешов" № 15, София, тел.: 02/8524883, +359 877721478, e-mail: irena.dimirtova@gmail.com ***** Address for correspondence: I. Ivanova, Department of Clinical Laboratory, University Hospital “Sv. Ivan Rislki”, 15 Akad. I. E. Geshov, bvl., Bg – 1431 Sofi a, tel.: 02/8524883, +359 877721478, e-mail: irena.dimirtova@gmail.com en_US
dc.description.abstract Резюме. Медта е есенциален микроелемент за човека и животните. Тя има ключово значение, тъй като е задължителен компонент в активния център на редица медни металоензими и участва активно в процесите на пигментация, еритропоеза, генна експресия, оксидативен стрес, поддържане на глюкозния баланс. Клиничните нарушения в обмяната на медта са свързани с дефицит или свръхнатрупване в организма. Фенотипно тези нарушения са много разнообразни. Оценката на медния статус изисква използването на надеждни лабораторни биомаркери, които са с голяма чувствителност да могат да отразяват дори и малки промени в съдържанието на медта. Настоящият обзор представя аспекти от физиологията на медта, заболявания с нарушена хомеостаза и съвременни биомаркери за охарактеризиране на медния статус. ***** Summary. Copper is an essential trace element for humans and animals. It plays crucial role as an integrative component of many copper metalloenzymes and participates in various physiological processes: pigmentation, erythropoesis, gene expression, oxidative stress, regulation of glucose balance. Clinical disorders of copper homeostasis are associated with defi ciency or overload. Phenotypically these impairments have diverse expression. In recent medical practice the need for reliable laboratory markers that would allow effective evaluation of copper status in human body with high sensitivity to detect even small changes in body copper levels is boldly underlined. This review presents the main aspects in copper physiology, clinical disorders in copper metabolism and key laboratory biomarkers for assessment of copper status en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека - МУ София / Central Medical Library - MU Sofia en_US
dc.subject мед, меден дефицит, свръхнатрупване на мед, биомаркери за меден статус, синдром на Менке, болест на Уилсон, болест на Алцхаймер en_US
dc.subject copper metabolism, copper defi ciency, copper overload, biomarkers of copper status, Menke's disease, Wilson’s disease, Alzhеimer’s disease en_US
dc.title Мед: физиологично и клинично значение en_US
dc.title.alternative Copper: physiological and clinical importance en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record