Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГригоров/Grigorov, Е./E.-
dc.contributor.authorКостов/Kostov, Е./E.-
dc.contributor.authorЛебанова/Lebanova, Хр./Hr.-
dc.contributor.authorБелчева/Belcheva, В./V.-
dc.date.accessioned2016-03-15T11:45:05Z-
dc.date.available2016-03-15T11:45:05Z-
dc.date.issued2013-12-
dc.identifier.citationЕ. Григоров, Е. Костов, Хр. Лебанова и В. Белчева. Ваксините в България – проучване на възможностите за приложението им в различни възрасти - Обща медицина, 15, 2013, № 4, 26-31.en_US
dc.identifier.issn1311-1817-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10861/910-
dc.descriptionАдрес за кореспонденция: Маг. фарм. Евгени Григоров, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2, 1000 София, e-mail: evgeni.grigorov@gmail.comen_US
dc.description.abstractРезюме. Целта на проучването е да се направи анализ на пазара на регистрираните и налични в България ваксини, към месец декември 2012 г., и те да бъдат групирани в зависимост от възрастта на индивидите, на които могат да бъдат прилагани. Допълнителни задачи, които бяха поставени и изпълнени, бяха: разделянето на ваксините в зависимост от това дали са задължителни или препоръчителни, както и систематизирането им – коя ваксина за кое заболяване е индикирана. Обекти на нашето изследване са лекарствени продукти със статут на ваксини, разрешени за употреба в България. Методологията включваше: преглед, събиране и анализ на информация за наличните на българския пазар ваксини. Въз основа на събраните данни бяха обобщени и структурирани таблици с изследваните характеристики. Резултатите показват, че общият брой на лекарствените продукти – ваксини, които са налични в България, е 38 и всички те са със собствени търговски наименования. Според анализа на данните най-голям брой – 30 различни лекарствени продукта, са показани и могат да бъдат прилагани в детска възраст. На хората между 15 и 59 години могат да бъдат поставяни 24 лекарствени продукта – ваксини с различни търговски имена. Най-малък (19) е броят на опциите за ваксиниране пред хората над 60 години. На българския пазар са налични ваксини за профилактика на 17 различни болести. Въз основа на резултатите може да бъде направен изводът, че индивидите на възраст между 0 и 14 години имат най-голям избор, а именно 30 лекарствени продукта – ваксини с различни търговски имена, които да могат да бъдат използвани за профилактика на общо 16 заболявания. ***** Summary. The aim of the study was to analyze the market of vaccines registered and available in Bulgaria, as of December 2012, and their grouping according to the age of individuals, to which these vaccines can be applied. The additional problems placed and addressed were as follows: the division of vaccines into groups based on whether they are mandatory or voluntary, and their systematization based on the indication of vaccines for the kinds of diseases. The objects of our study were medicinal products with the status of vaccines, authorized for use in Bulgaria. The methodology included: review, collection and analysis of information for the vaccines available on the Bulgarian market. Based on the collected data, we structured and summarized tables with all of the evaluated characteristics. The results showed that the total number of medicines–vaccines that are available in Bulgaria is 38, and they all have their own brand names. According to the data analysis, the highest number – 30 different drugs – of them are indicated and can be applied in paediatric age. The people who are between 15 and 59 years can receive 24 medicinal products – vaccines, with different brand names. The smallest number (19) of vaccines includes the options for vaccination of the people over 60. On the Bulgarian market, there are available vaccines for prevention of 17 different diseases. Based on the results, it can be concluded that the individuals at the age between 0 and 14 years have the biggest choice, i.e. 30 vaccines with various trade names, which can be used for the prevention of 16 different diseases.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherЦентрална медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofiaen_US
dc.subjectваксини, имунизация, възрастen_US
dc.subjectvaccines, immunisation, ageen_US
dc.titleВаксините в България – проучване на възможностите за приложението им в различни възрастиen_US
dc.title.alternativeVaccines in Bulgaria – a study of the possibilities of their application in different agesen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Обща медицина /General Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grigorov-E_et-al_OM-4-2013.pdf224.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.