Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/754
Title: Проучване върху динамиката на епидемичния процес при нозокомиалните инфекции в област Плевен за периода 2007-2012 г.
Other Titles: A study on the dynamics of the epidemic process of nosocomial infections in Pleven district for the period 2007-2012
Authors: Ангелова/Angelova, С./S.
Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
Митова/Mitova, Й./Y.
Дойчева/Doycheva, В./V.
Единакова/Edinakova, Е./E.
Keywords: нозокомиални инфекции, лечебни заведения, етиологична структура, обща заболяемост, структура по клинична локализация
nosocomial infections, medical facilities, etiological structure, common morbidity, structure in clinical localization
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia
Citation: С. Ангелова, Ц. Минчева, Й. Митова, В. Дойчева и Е. Единакова. Проучване върху динамиката на епидемичния процес при нозокомиалните инфекции в област Плевен за периода 2007-2012 г. - БМЖ, 7, 2013, № 2, 55-60.
Abstract: Резюме: Нозокомиалните инфекции (НИ) са една от основните причини за заболяемост и смъртност в съвременното общество, не само в развиващите се, но и в промишлено развитите страни в света. Честотата на НИ е различна в болниците, амбулаторните практики, лечебните заведения за продължителни медицински грижи и домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Целта на проучването е да се очертаят динамиката в етиологичната структура, относителният дял на водещите клинични форми, нивото на етиологична диагностика, както и заболяемостта от НИ в болничните заведения на област Плевен. При епидемиологичния анализ са използвани официалните данни от автоматизирана информационна система „Вътреболнични инфекции“. При интерпретацията на данните е приложен комплексният епидемиологичен метод, включващ и метода на епидемиологичния анализ. За периода 2007-2012 г. общата заболяемост от НИ в лечебните заведения на област Плевен е 13,3‰. 40% от НИ са регистрирани в ДМСГД и 48% са регистрирани в рискови отделения, предимно на Университетската болница. Около 45% от обявените ВБИ са микробиологично непотвърдени. В тази група спадат острите катари на горните дихателни пътища. Повече от 65% от нозокомиалните инфекции са причинени от Грам-отрицателни микроорганизми, като водещи са щамовете E. coli – изолира се ежегодно при около 20% от общия брой на микробиологично доказаните инфекции. ***** Summary: Nosocomial infections (NIs) are one of the major causes of morbidity and mortality in modern society, not only in the developing, but also in developed countries. The NIs rate is different in hospitals, outpatient practices, medical facilities for extended medical care and homes for medical and social care for children (infant homes). The purpose of the present study is to outline the dynamics of the etiological structure, the percentage of the leading clinical forms, the level of etiological diagnosis, as well as the morbidity caused by NIs in the hospitals in Pleven District. The epidemiological analysis uses offi cial data from the automated information system “Nosocomial infections”. The complex epidemiological method (also including the method of epidemiological analysis) has been employed to process the aforementioned data. For the period 2007-2012, the total morbidity caused by NIs in hospitals in Pleven was 13.3‰. 40% of the NIs were registered in the homes for medical care for children and 48% were recorded in high-risk units, mostly in the University Hospital. About 45% of the advertised nosocomial infections are micro-biologically unconfi rmed. This group includes acute catarrh of the upper respiratory tract. More than 65% of nosocomial infections are caused by Gram-negative microorganisms, where the leading strains are E. coli – isolated annually in approximately 20% of the total number of micro-biologically documented infections.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р С. Ангелова, Катедра по епидемиология, Медицински университет, ул. “Здраве“ № 2, УАГБ “Майчин дом“, ет. 6, стая 665, 1431 София, e-mail: svsaykova@abv.bg ***** Address for correspondence: S. Angelova, MD, Department “Epidemiology”, Medical University, 2 Zdrave St., University Obstetrics and Ginecology Hospital ”Maychin dom”, fl . 6, 665, Bg-1431 Sofi a, e-mail: svsaykova@abv.bg
URI: http://hdl.handle.net/10861/754
ISSN: 1313-1516
Appears in Collections:Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Angelova-S_et-al_BMJ-2-2013.pdf232.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.