Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/704
Title: Идиопатичен панувеит – диагностични и терапевтични възможности
Authors: Марков/Markov, Георги Томов/Georgy Tomov
Keywords: Идиопатичен панувеит; Разпространение, терапия, хирургия, Коморбидност; Системни заболявания -- усложнения
Panuveitis -- шгеиьзщм ЯкиPanuveitis -- therapy; Surgery; Comorbidity; Skin and Connective Tissue Diseases--complications
Issue Date: 22-Jul-2015
Abstract: 1. Въведение ***** Увеитите представляват хетерогенна група възпалителни заболявания на увеалния тракт. Засягат хора от всички възрасти и географски области и са сред водещите причини за слепота. Понастоящем увеитите нямат универсална и всеобхватна класификация. По етиологичен принцип увеитите се разделят главно на инфекциозни и неинфекциозни. Според най-популярната и общоприета понастоящем топографско-анатомичната класификация на ''SUN Working Group'' те се подразделят на преден, интермедиерен, заден и панувеит. В зависимост от засягането на определени очни структури предните увеити допълнително се разглеждат като ирит, иридоциклит и преден циклит. Интермедиерната група включва парс планит, заден циклит и хиалит. Задните увеити се разделят на ретинит, хориоидит, ретинохориоидит, хориоретинит, невроретинит с фокални, мултифокални и дифузни прояви. Панувеитът представлява състояние, при което се наблюдава засягане на структури от преден и заден очен сегмент. Ретиналният васкулит е възпалително заболяване на ретиналните артериални и венозни съдове, което може да се диагностицира в асоциация с други промени или самостоятелно. В резултат на патологичните промени, свързани с активен вътреочен възпалителни процес, могат да настъпят редица структурни и функционални усложнения като синехии (предни, задни), катаракта, вторична глаукома, отлепване на цилиарното тяло, хипотония, епиретинални мембрани, макулен оток, отлепване на ретината. Диагностиката на увеитите е комплексна и интердисциплинарна. В немалка част от случаите стандартните клинични офталмологични методи е необходимо да се съчетават с многобройни и скъпоструващи специализирани лабораторни и образни изследвания. В около 35% от случаите въпреки подобрените диагностични възможности и методи етиологичните фактори остават неизяснени. В подобна ситуация се въвежда терминът идиопатичен увеит. Практически лечението на увеитите може да се осъществи чрез консервативни методи посредством приложението на разнообразни медикаменти локално и/или системно 2. Цел и задачи Целта на настоящото проучване е изследване на демографските характеристики, усложненията в хода на заболяването и терапевтичните резултати при пациенти с идиопатичен панувеит. За постигането на гореизложената цел са поставени следните задачи: 1. Установяване на разпределението по пол, раса, възраст при болните с идиопатичен панувеит и влиянието им върху усложненията и изхода от заболяването. 2. Проучване на системните заболявания, наблюдаващи се при идиопатичен панувеит, и асоциацията им с демографските особености, очните усложнения, терапията, активността и изхода на увеита. 3. Изследване на очните усложнения в хода на увеита и връзката им с епидемиологичните особености, терапията, активността и изхода на увеита. 4. Определяне на индикациите за хирургично лечение и вида на оперативните процедури при идиопатичен панувеит. 5. Проучване на терапевтичните възможности и резултати при идиопатичен панувеит и определяне вида на приложените медикаментозни или хирургични средства. Оценка и сравнение между терапията с кортикостероидни и с некортикостероидни средства с оглед възможността за постигане на контрол над възпалението. (кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства, нестероидни имуносупресивни средства, моноклонални антитела), хирургични методи като парс плана витректомия (диагностична, терапевтична) или комбинация от гореизброените. Основните предизвикателства, свързани с поведението при идиопатични увеити, се състоят в редица затруднения относно терапията и прогнозата за развитие на заболяването. В световен мащаб не се откриват статистически значими проучвания, които разглеждат насочено популации от пациенти с идиопатичен увеит в диагностично и терапевтично отношение.
Description: ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: АКАД. ПРОФ. ПЕТЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ДМН, СОФИЯ , 2015 г.
URI: http://hdl.handle.net/10861/704
Appears in Collections:Дисертации / Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgi_Markov-dis.pdfDissertation1.14 MBAdobe PDFView/Open
Georgi_Markov-ref.pdfAbstract412.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.