Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/500
Title: Хипотиреоидизъм и бременност
Other Titles: Hypothyroidism and pregnancy
Authors: Гавраилова/Gavrailova, Д./D.
Keywords: бременност, тиреоидни заболявания, рискови фактори, усложнения
pregnancy, thyroid disease, risk factors, pregnancy complications
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia
Citation: Гавраилова, Д. Хипотиреоидизъм и бременност - Сестринско дело, 44, 2012, № 2, с. 43-45.
Abstract: Резюме. Бременността индуцира съществени промени във функцията на щитовид- ната жлеза и управлението на тиреоидните заболявания по време на бременност изисква специално внимание. Отклоненията в тиреоидната функция на майката се отразяват неблагоприятно върху бременността и плода. Предотвратяването на хи- потиреоидизъм при майката и плода е от голямо значение, тъй като потенциалните вреди включват повишена честота на спонтанен аборт, преждевременно раждане и увреждане на невронното развитие и ЦНС на плода. ***** Summary. Pregnancy induces significant changes in thyroid function and the management of thyroid diseases during the pregnancy requires special considerations. The variations in maternal thyroid function influence negatively the pregnancy and fetus. The prevention of the maternal and fetal hypothyroidism is of great importance since potential harms include the increased incidence of miscarriage, premature labor and the impairment of the fetal CNS and neuronal development.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Даниела Гавраилова, Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет, ул. „Бяло море” № 8, тел. 02 9432-219
URI: http://hdl.handle.net/10861/500
ISSN: 1310-7496
Appears in Collections:Сестринско дело / Information for Nursing Staff

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavrailova-D-2_SD-2-2012.pdf128.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.