Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/495
Title: Пилотно проучване за измерване на общ холестерол сред пациенти с ИБС в аптеки в София
Other Titles: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Authors: Григоров/Grigorov, Е./E.
Лебанова/Lebanova, Хр./Chr.
Насева/Naseva, Е./E.
Гетов/Getov, И./I.
Keywords: холестерол, ССЗ, аптека, ИБС
cholesterol, CVD, pharmacy, ischemic heart disease
Issue Date: Nov-2012
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Е. Григоров, Хр. Лебанова, Е. Насева и И. Гетов. Пилотно проучване за измерване на общ холестерол сред пациенти с ИБС в аптеки в София - Сърдечно-съдови заболявания, 43, 2012, № 3, 36-40.
Abstract: Резюме. Абнормалното ниво на холестерола е сред основните рискови фактори за сърдечно- съдови заболявания. Една от главните причини за развитие на исхемичната болест на сърцето (ИБС) е натрупването на молекули холестерол в кръвта и последващото им отлагане по стени- те на коронарните артерии. Образуваните плаки стесняват отвора на артериите и могат да блокират кръвотока. Това довежда до намаляване на доставения с кръвта кислород до сърцето и до повишаване на риска от сърдечно-съдови инциденти. Редовното измерване на нивото на холестерол в кръвта е важно за пациентите с вече диагностицирано сърдечно-съдово заболяване. Предходни проучвания показват, че извършването на такъв вид услуга в аптека от фармацевт се приема много положително и затвърждава ролята на тези медицински специалисти в мониторинга на хроничните заболявания. Целта на нашето проучване е да се установят относителният дял и профилът на пациентите, страдащи от ИБС и посещаващи аптека, които биха искали да си направят измерване на нивото на общия холестерол. ***** Summary. Abnormal cholesterol level is a major risk factor for cardiovascular diseases. One of the main reasons for the development of ischemic heart disease (IHD) is the accumulation of cholesterol molecules and their subsequent deposition on the walls of the coronary arteries. Plaque narrows the opening of the arteries and can block the blood flow. This leads to a decrease in the blood oxygen supplied to the heart and an increased risk of cardiovascular events. Regular measurement of cholesterol in the blood is important for patients with already diagnosed cardiovascular diseases. Previous studies have shown that the performance of such service by a pharmacist in a pharmacy is appreciated very positively by the patients and strengthens the role of this group of medical professionals in the monitoring of chronic diseases. The aim of our study was to ascertain what is the proportion and profile of the patients suffering from IHD and visiting a pharmacy, who would like to measure their total cholesterol levels.
URI: http://hdl.handle.net/10861/495
ISSN: 0204-6865
Appears in Collections:Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grigorov-E_et-al_ssz-3-2012.pdf139.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.