Медицински преглед /Medical Review Collection home page

Logo
Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports. / Списанието се обработва в База данни "БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА" и в База данни "CABI: Global Health Database ". . . . . . . . The Journal takes part in the Databases "Bulgarian Medical Literature" ( БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА) and in BD "CABI: Global Health Database". ***** ISSN:1312-2193 УДК:61 ***** Webpage: http://cml.mu-sofia.bg/CML/Journals/mpreg/index_bg.html

Притежател на правата за разпространение: ЦМБ - МУ София. / Copiright owner:CML-MU Sofia

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 291
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Анализ на някои епидемиологични и клинични характеристики на ентерално предаваните хепатити А и Е (собствени наблюдения)Пишмишева / Pishmisheva, М. / M.;; Голкочева-Маркова / Golkocheva-Markova, Е. / E.;; Насева / Naseva, Е. / E.;; Аргирова / Argirova, Р. / R.
2018Припокриващи се автоимунни чернодробни синдроми – предимства на имунологичните тестове при диагностицирането на четири клинични случаяВеликова / Velikova, Цв. / Ts.;; Кънчева / Kancheva, Л. / L.;; Иванова-Тодорова / Ivanova-Todorova, Е. / E.;; Тумангелова-Юзеир / Tumangelova-Yuzeir, К. / K.;; Петкова / Petkova, М. / M.;; Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;; Алексиев / Aleksiev, А. / A.;; Николов / Nikolov, Р. / R.;; Кюркчиев / Kyurkchiev, Д. / D.;; Матева / Mateva, Л. / L.
2018Хомоцистеинът като рисков фактор за атеросклероза и когнитивен упадък при възрастниОвчаров / Ovcharov, Д. / D.;; Петрова / Petrova, Ю. / J.;; Трайков / Traykov, Л. / L.
2018Фекален калпротектин при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания и ставно засяганеВеликова / Velikova, Цв. / Ts.;; Шумналиева / Shumnalieva, Р. / R.;; Иванова-Тодорова / Ivanova-Todorova, Ек. / Ek.;; Спасова / Spasova, З. / Z.;; Кюркчиев / Kyurkchiev, Д. / D.;; Алтънкова / Altankova, И. / I.;; Монов / Monov, С. / S.
2018Епидемиологично типизиране на Vancomycin-резиcтентни нозокомиални изолати Enterococcus faecium от три големи болници в България (2013-2017 г.)Стратева / Strateva, Т. / T.;; Димов / Dimov, Св. / S.;; Трифонова / Trifonova, А. / A.;; Сираков / Sirakov, И. / I.;; Савов / Savov, Е. / E.;; Митов / Mitov, И. / I.
2018Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза на острите инфекции на ЦНСВълков / Valkov, Т. / T.;; Христова / Hristova, Ж. / Zh.;; Калинов / Kalinov, К. / K.;; Еленков / Elenkov, И. / I.;; Тихолова / Tiholova, М. / M.
2017-12Структура на заболяемостта в лицево-челюстната хирургияКоларов/Kolarov, Р./R.
2017-12Голям тубуловилозен аденоматозен полип на ректума при млад пациентКоцев/Kotzev, А. /A.; Мирчев/Mirchev, М./M.
2017-12Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част I. Коморбидност и сензорна функция, болка, говор и гълтателна функцияАлексиев/Aleksiev, Е./E.; Николова/Nikolova, М./M.; Кондева/Kondeva, М./M.; Виденова/Videnova, Л./L.; Станимиров/Stanimirov, П./P.
2017-12Карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii с множествена лекарствена резистентност (2014-2016 г.): надзор на антимикробната устойчивост и препоръки за лечениеСтратева/Strateva, Т./T.; Стоева/Stoeva, Т./T.; Савов/Savov, Е./E.; Мартева-Проевска/Marteva-Proevska, Ю./Y.; Трифонова/Trifonova, А./A.; Стратев/Stratev, А./A.; Велинов/Velinov, Ц./Ts.; Митов/Mitov, И./ I.
2017-12Фармакотерапевтични предизвикателства при лечението на тежка астма с биологични лекарстваАрон/Aron, Е./E.; Атанасова/Atanasova, Ив./ Iv.; Терзииванов/Terziivanov, Д./D.
2017-12Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на котешките очиКоев/Koev, Кр./Kr.
2017-12КриптоспоридиозаВелев/Velev, В./V.; Георгиева/Georgieva, К./K.
2017-10Хемангиом на ушната мида: елегантен хирургичен подходЦекова-Трайкович/Tsekova-Traykovich, Н./N.; Пехливанов/Pehlivanov, Г./G.; Волина/Wollina, У./U.; Войчу/Voicu, К./K.; Чернев/Tchernev, Г. /G.
2017-10Оценка на периферната артериална ригидност при болни с предиабет и диабет тип 2Начева/Nacheva, С./S.; Гатев/Gatev, Ц./Ts.; Асьов/ Assyov, Я./Ya.; Каменов/Kamenov, З./Z.; Петрова/Petrova, Ю./J.
2017-10Stenotrophomonas maltophilia – фактори на вирулентност и образуване на биофилмТрифонова/Trifonova, А. /A.; Савов/Savov, Е./E.; Митов/Mitov, И./I.; Стратева/Strateva, Т./T.
2017-10Остеонекрози на челюстните костиКоларов/Kolarov, Р./R.
2017-10Съвременна диагностика на Stickler syndrome. Очни признаци и симптомиКоев/Koev, Кр./Kr.
2017-10Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременностВолева/Voleva, С./S.; Иванова/Ivanova, С./S.; Манолов/ Manolov, В./V.; Маринов/Marinov, Б./B.; Ангелова/Angelova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Шишков/Shishkov, С./S.
2017-08Верукозен карцином с фронтална локализация: разтегателна пластика като възможна терапевтична опцияЦекова-Трайкович/Tsekova-Traykovich, Н./N.; Пехливанов/Pehlivanov, Г./G.; Волина/Wollina, У./; Чернев/Tchernev, Г./G.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 291