Детски и инфекциозни болeсти / Pediatric and Infectious Diseases Collection home page

Logo
Публикации от списанието "Детски и инфекциозни болeсти", издавано в ЦМБ ***** Жанров и тематичен обхват: Изданието е подразделено на три рубрики – 1. Детски болести, 2. Ифекциозни болести в детска възраст и 3. Инфекциозни болести – включват се оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ, вкл. неонатология, нефрология, онкология, пневмология и фтизиатрия, ревматология, хематология и хирургия, както и в областта на: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ВИРУСОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ, HIV/СПИН. ***** ISSN: 1313-762Х; УДК 616-0.53.2; 616.9 ***** Списанието се обработва БД Българска медицинска литература. ***** Publications from the journal "Child & Infections Diseases" , edited in CML-Sofia = Pediatric and Infectious Diseases Year – VI/2014 ***** ISSN: 1313-762Х Genre and thematic scope: The periodical is subdivided into three rubrics: (1) Pediatric Diseases; (2) Childhood Infectious Diseases; and (3) Infectious Diseases – original papers, literature reviews and summaries of foreign scientific medical publications are included covering the topics as follows: pediatric diseases including neonatology – allergology, endocrinology and metabolic diseases, cardiology, nephrology, neurology and psychiatry, oncology, pneumology and phthisiology, rheumatology, hematology and surgery, and the spheres of infectious diseases (including epidemiology), virusology, microbiology, medical parasitology, HIV/AIDS. ***** The journal is listed in Database "Bulgarian medical literature" - ABS ***** ISSN: 1313-762Х; УДК 616-0.53.2; 616.9 ***** Webpage: http://cml.mu-sofia.bg/CML/Journals/Detski%20i%20infectsiozni%20bolesti/index_bg.html

Притежател на правата за разпространение: ЦМБ - МУ София . . . . . Copiright owner:CML-MU Sofia

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Съвременни епидемиологични характеристики на туберкулозната инфекцияАнгелова / Angelova, С. / S.;; Минчева / Mincheva, Ц. / Ts.;; Дойчева / Doycheva, В. / V.;; Митова / Mitova, Й. / Y.
2018Биофилм образуване от Stenotrophomonas maltophilia: етапи, участие в патогенезата на инфекциите и възможни терапевтични подходи; Трифонова / Trifonova, А. / A.;; Савов / Savov, Е. / E.;; Стратева / Strateva, Т. / T.
2017-11Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в светаДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Донков/Donkov, Ж./J.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
2017-11Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа ................. 19Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J.
2017-11Имунологични нарушения при пациенти с разстройства от аутистичния спектърИванова, Е./E.; Михайлова/Michaylova, Сн./Sn.
2017-04Проучване чувствителността на in vitro диагностично ветеринарномедицинско средство с техника флоуресцентен антитялов тестИлиева/Ilieva, Д. /D./
2017-04Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от групата на „индикаторни вътреболнични инфекции“ в БългарияАнгелова/, С./S.; Митова/, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Чумак-Цанева/Chumak-Tsaneva, Н./N.
2017-04Съвременно разпространение и епидемиологични характеристики на xолерата в светаДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Чумак/Chumak, Н./N.
2017-04Разпространение и епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 гДойчева/ Doycheva, В./V.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Донков/Donkov, Ж./J.
2017-04Три случая на шизофрения при юноши с минимални физически аномалии и заекванеИванова/Ivanova, Е./E.; Манолова-Колева/Manolova-Koleva, П./P.
2017-04Някои особености на речевите разстройства и минимални физически аномалии с краниофациална локализация, при пациенти с шизофренияИванова/Ivanova, Е./E.; Манолова-Колева/Manolova-Koleva, П./P.
2016-09Развитие на познанията и перспективи на съвременния епидемиологичен контрол при вирусен хепатит В и вирусен хепатитТерзиева/Terzieva, К./K.; Попиванов/Popivanov, И./I.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Дойчинова/Doychinova, Ц./Tz.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.
2016-09Лимфоми, асоциирани с HIV инфекцияЯнчева-Петрова/Yancheva-Petrova, Н./N.
2016-09Туларемия при чакали в България – възможен вектор за предаване на инфекциятаИлиева/Ilieva, Д./D.; Илиев/Iliev, Е./E.; Сталева/Staleva, М./M.; Петров/Petrov, Й./J.
2016-09Неясно фебрилно състояние при лица над 65-годишна възрастБаймакова/Baymakova, М./M.
2016-04Мониторинг за откриване на тетрациклин в областите с орална ваксиниция срещу бяс при лисици през 2015 г.Илиева/Ilieva, Д./D.; Сталева/Staleva, М./M.; Петрова/Petrova, Р./R.
2016-04Лабораторни индикатори като елементи на епидемиологичното проучване при антраксДойчинова/Doychinova, Ц./Ts.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Терзиева/Terzieva, К./K.; Георгиева/Georgieva, Д./D.; Попиванов/Popivanov, И./I.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.
2016-04Епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа и в България 2014-2015 г.Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Донков/Donkov, Ж./J.; Воденичаров/Vodenicharov, В./V.
2016-04Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от чревни инфекции в България.Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Чумак-Цанева/Chumak –Tsaneva, Н./N.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
2016-04Епидемиологична характеристика на вътреболничните взривове от въздушно-капкови инфекции в БългарияАнгелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56