Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/408
Title: Анализ на нозологичната принадлежност на болните с мускулна патология в условията на стандартна ревматологична практика
Other Titles: Analysis of nosologic belonging of patients with muscle pathology in the routine rheumatology practice
Authors: Калинова/Kalinova, Д./D.
Рашков/Rashkov, Р./R.
Keywords: нозологична принадлежност, мускулна патология, ревматологична практика *****
nosologic belonging, muscle pathology, rheumatology practice
Issue Date: Jun-2011
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia
Citation: Д. Калинова и Р. Рашков. Анализ на нозологичната принадлежност на болните с мускулна патология в условията на стандартна ревматологична практика - Ревматология, 19, 2011, № 2, с. 20-24.
Abstract: Резюме. Мускулната патология включва широк спектър от болести, които общо се наричат ми- опатии. Миопатиите са класифицирани в няколко основни групи въз основа на етиопатогенеза- та: идиопатични възпалителни заболявания на мускулитемиозити (ИВМ), лекарствено индуци- рани, ендокринни, токсични, метаболитни, инфекциозни миопатии, мускулни дистрофии. В рев- матологичната практика е важно да се диференцират различните видове миопатии, от една страна, а от другада се разграничат от ревматичните заболявания, характеризиращи се с мускулна слабост, придружена или не с миалгии. Целта на изследването е да се направи анализ на нозологичната принадлежност на болните с мускулна патология в условията на стандартна ревматологична практика. Бяха проследени 60 пациенти47 жени и 13 мъже. При поставяне на диагнозата бяха използвани различни диагностични методи. Установихме идиопатични възпали- телни заболявания на мускулите при 64,9% от пациентите; мускулни дистрофиипри 6,7%; ен- докринни миопатиипри 5%; лекарствени миопатиипри 5%; токсични миопатиипри 1,7%; ви- русни миозитипри 10%; миастенен синдром Eaton-Lambertпри 1,7%. Сред групата с идиопа- тични възпалителни заболявания на мускулите беше диагностициран дерматомиозит (ДМ) при 35,2% от болните; полимиозит (ПМ)при 29,7%; миозит, припокриващ се с друго системно забо- ляване на съединителната тъкан (overlap миозит),при 27%; тумор-асоцииран миозитпри 8,1%. Сред другите ревматични заболявания с водеща мускулна патология установихме 3 болни с полимиалгия ревматика и 2-ма – с фибромиалгия. ***** Summary. Muscle pathology includes broad spectrum diseases, which are refered to myopathies. Myopathies are classified in some main groups on the basis of etiopathogenesis – idiopathic inflammatory myopathies(IIM), drug-induced, endocrine, toxic, metabolic, infectious myopathies, muscle dystrophy. In the rheumatology practice, it is important to differentiate a variety of myopathies on one hand, as to mark off rheumatic diseases characterized by muscle weakness and/or myalgia on the other hand. Aim of the study was to analyse nosologic entity of patients with muscle pathology in the routine rheumatology practice. Sixty patients (47 women and 13 men) were enrolled in this study. Different diagnostic methods were used to diagnosticate the patients. There were determined IIM in 64.9% of patients; muscle dystrophies – 6,7%; endocrine myopathies – 5%; drug-induced myopathies – 5%; toxic myopathies – 1,7%; viral myositis – 10%; Eaton-Lambert myastenic syndrome – 1,7%. Among patients with IIM, there were diagnosed dermatomyositis (DM) in 35,2%; polymyositis (PM) – 29,7%; myositis associated with other systemic diseases (overlap myositis) – 27%; tumor-associated myositis – 8,1%. Among other rheumatic diseases with muscle pathology, three patients with polymyalgia rheumatica and two patients with fibromyalgia were diagnosed.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Д. Калинова; Клиника по ревматология; Медицински университет - София; ул. "Урвич" № 13; 1612 София ***** Address for correspondence: D. Kalinova, M. D.; Clinic of Rheumatology; Medical University; 13, Urvitch Str.; Bg - 1612 Sofia
URI: http://hdl.handle.net/10861/408
ISSN: 1310-0505
Appears in Collections:Списание "Ревматология" / Journal "Rheumatology" - Sofia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalinova-D-and_R-Rashkov_rev-2-2011.pdf252.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.