Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/403
Title: Simponi (Golimumab) – нова възможност в лечението на възпалителните ставни заболявания
Other Titles: Simponi (Golimumab) – new possibility in treatment of inflammatory joint diseases
Authors: Шейтанов/Sheytanov, И./I.
Рашков/Rashkov, Р./R.
Петранова/Petranova, Цв./Tsv.
Keywords: TNF-алфа инхибитори, ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит *****
TNF-alfa inhibitors, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia
Citation: И. Шейтанов, Р. Рашков и Цв. Петранова. Simponi (Golimumab) – нова възможност в лечението на възпалителните ставни заболявания - Ревматология, 19, 2011, № 1, с.32-36.
Abstract: Резюме. Възпалителните ставни заболявания са с висока честота и със значими социални и икономически последици. Засягат предимно хора в активна възраст, като агресивният ход на протичане води до дългосрочна загуба на трудоспособността и инвалидизация, която в тежките случаи е до края на живота. През последното десетилетие TNF-алфа инхибиторите показват много добра терапевтична ефикасност за повлияване на пациентите, страдащи от хронични възпалителни ставни заболявания. Водят до значимо подобрение на клиничните симптоми на ревматоидния артрит (РА), псориатичния артрит (ПсА) и анкилозиращия спондилит (АС), забавят рентгеновата прогресия на тези заболявания, а така също подобряват физическата функция и качеството на живот при болните. В обзора е направен преглед на терапевтичната ефикасност и профила на безопасност на новия TNF-алфа инхибитор Simponi (Golimumab) при пациенти с РА, ПсА и болест на Бехтерев. Направено е заключението, че Simponi (Golimumab) е надеждна терапевтична алтернатива на останалите TNF-алфа антагонисти, като удобният начин на приложение, една подкожна апликация веднъж месечно, осигурява ефективен контрол на болестта с по-малка честота на инжектиране в сравнение с другите налични на пазара TNF-алфа инхибитори. ***** Summary. Inflammatory joint diseases express high rate of incidence and the consequences of them are with social and economical significance. Affected are middle-aged individuals and the aggressive development of the disease leads to loss of working capacity and life-long invalidisation. During the last decade, TNFα inhibitors showed good therapeutic efficacy in help of some patients to cope with the chronic disease. That class of drugs improve clinical outcome in patients with rheumatoid or psoriatic arthritis, and with ankylosing spondylitis. The progression of the disease is decreased due to data from roentgenographic examination, and quality of life is improved. Reviewed are the effects of the new TNFα inhibitor Simponi (Golimumab) in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and Bechterew's Disease (ankylosing spondylitis). The conclusion is that Simponi is a reliable alternative of the other TNFα inhibitors. It has a comparatively acceptable way of usage (subcutaneous application once monthly) offering an effective control of the disease.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Иван Шейтанов Клиника по ревматология; Медицински университет - София; ул. "Урвич" № 13 1612 София; тел. 02/958-29-27 ***** Address for correspondence: Ivan Sheitanov, M. D.; Clinic of Rheumatology; Medical University-Sofia; 13, Urvitch Str.; Bg1612 Sofia; tel. +359 2 958-29-27
URI: http://hdl.handle.net/10861/403
ISSN: 1310-0505
Appears in Collections:Списание "Ревматология" / Journal "Rheumatology" - Sofia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheytanov-I_et-al_rev-1-2011.pdf154.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.