Статии от други списания / Other Journal Articles Community home page

Колекцията съдържа публикации от списания (обзори, описание на случаи, оригинални статии): •pre-print е версия на материал, който не е рецензиран или финалната версия на автора(авторите). •post-print е версия, преминала процеса на рецензиране; финалната версия на издателя.

Авторското право е собственост на написалите дадена публикация, освен ако те не са го прехвърлили на друга страна. Те не са длъжни да го прехвърлят на друг, въпреки, че много академични издатели изискват прехвърляне на авторското право като условие за публикуване на дадена разработка.

Browse

Collections in this community