От изданията на ЦМБ / CML-Journal Publications Community home page

Logo
С тази рубрика улесняваме достъпа и насочваме вниманието към избрани статии, вече публикувани в наши издания. Подборът е читателски или редакционен, с основни критерии – значимостта на проблема и дефицитът на достъпна актуална литература по въпроса у нас. Publications from scientific medical periodicals, edited in Central Medical Library (CML)- MU Sofia

ЦМБ притежава правата за разпространение на всички публикации от списанията, които издава Copyright owner - Central Medical Library - MU Sofia

Browse

Collections in this community

Acta Medica Bulgarica

Многопрофилно списание, излизащо само на английски език. Съдържа авторски статии от водещи български медицински специалисти, отразяващи върховите постижения на българската медицина наука и практика. Публикуват се материали, отразяващи резултати от експериментални проучвания, клиника и казуистика. Излиза 2 пъти годишно. ISSN:0324-1750

Logo

Акупунктура / Acupuncture

Списание, издавано от ЦМБ / CML Journal

Logo

Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ)

Български медицински журнал е ново издание на ЦМБ при Медицински университет – София, приемник на сп. „Практическа медицина”.

Logo

Детски и инфекциозни болeсти / Pediatric and Infectious Diseases

Публикации от списанието "Детски и инфекциозни болeсти ", издавано в ЦМБ

Logo

Ендокринни заболявания / Endocrine Diseases

Оригинални статии и литературни обзори в областта на ендокринологията и болестите на обмяната.

Logo

Медицински преглед /Medical Review

Многопрофилно научно медицинско списание за оригинални разработки: обзори, оригинални статии, казуистика. / Multiprofile medical journal for original studies: Review articles, Original papers, Case reports

Logo

Неврология и психиатрия / Neurology and psychiatry

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на НЕВРОЛОГИЯТА, ПСИХИАТРИЯТА (вкл. детска неврология и психиатрия) и НЕВРОХИРУРГИЯТА

Logo

Обща медицина /General Medicine

Изданието е създадено с цел да запознава медицинската общност с проблематиката и спецификата на работата на лекаря в общата медицинска практика. *****The journal was founded with the aim of acquainting the medical community with the problems and the specific issues of physician's work within the general medical practice.

Сестринско дело / Information for Nursing Staff

ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.

Съвременна стоматология / Modern Dentistry

Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Публикации от списанието "Сърдечно-съдови заболявания", издавано в ЦМБ

Хирургични заболявания / Surgery

Списание за оригинални статии и обзори в областта на хирургията ISSN 0204-5389 УДК 617