Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/22
Title: Ethical Legal and Professional Prerequisites and directions for the autonomous regulation of the dental profession
Other Titles: Морални, правни и професионални предпоставки и насоки за автономното регулиране на стоматологичната професия.
Authors: Катрова/Katrova, Лидия/Lydia
Keywords: ethics, dentistry, professional autonomy, ethical system, professional conduct
етика, дентална медицина, професионална автономия, етична система, професионално поведение
Issue Date: 1999
Publisher: НЦЗИ София
Citation: Катрова, Л. Морални, правни и професионални предпоставки и насоки за автономното регулиране на стоматологичната професия. (Ethical Legal and Professional Prerequisites and directions for the autonomous regulation of the dental profession) във: Реформата в стоматологичната помощ (Морални, етични и законови норми в стоматологичната практика) Сборник с материали от Международен симпозиум, София, 12-13. 06. 1999; под редакцията на Цв. Йолов, НЦЗИ, 1999, София, стр. 24-37.
Series/Report no.: Реформата в стоматологичната помощ .Морални, етични и законови норми в стоматологичната практика. : Сборник с материали от Международен симпозиум, София, 12-13. 06. 1999;под редакцията на Цв. Йолов, НЦЗИ;
Abstract: Abstract Autonomy as a core feature of dentistry was reestablished along the reestablishment of democracy and market economy in Bulgaria. This process comprises moral, legal and professional aspects. The purpose of this study is to analyze interdependence between professionalism and ethics and to define a model of ethical system of the dental practitioner. The need for consensus on formulating the rules of professionalism in dentistry taking into consideration the complex values’ and institutions’ impacts was reviewed. Integration of ethical education in the dental curriculum and continuing education in dentistry is suggested. Резюме Автономията, като съществена черта на зъболекарската професия, беше възстановена успоредно с възстановяването на демокрацията и пазарната икономика в България. Процесът се характеризира с морални, законови и професионални аспекти. Целта на изследването е да анализира зависимостта между професионализъм и етика и да дефинира параметрите на модел на етична система за практикуващите зъболекари. Направен е преглед на необходимостта от единно формулиране на правила на професионализъм в зъболечението като се вземат предвид комплексните ценностни и институционални влияния. Обсъжда се включването на професионалната етика както в учебната програма за студентите така и в програмите за непрекъснатото образование на практикуващите лекари по дентална медицина в България.
Description: Материал от симпозиум: Professional Prerequisites and directions for the autonomous regulation of the dental profession) във: Реформата в стоматологичната помощ (Морални, етични и законови норми в стоматологичната практика) Сборник с материали от Международен симпозиум, София, 12-13. 06. 1999; под редакцията на Цв. Йолов, НЦЗИ, 1999, София, стр. 24-37.
URI: http://hdl.handle.net/10861/22
Appears in Collections:Публикации от различни списания / Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katrova_Professional_Ethics.pdf184.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.