Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1875
Title: Специфични особености в работата на медицинската сестра в първичната медицинска помощ
Other Titles: The features of the nurse work in primary medical care
Authors: Добрилова / Dobrilova, П. / P.;
Стефанова / Stefanova, К. / K.
Keywords: медициска сестра; първична медицинска помощ; промоция на здравето; профилактика на болестите
nurse; primary medical care; health promotion; disease prevention
Issue Date: 2018
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сестринско дело, 50, 2018, № 1, с. 39-41 / Information for nursing staff, 50, 2018, № 1, p. 39-41
Abstract: Резюме. Характеристиките на първичната медицинска помощ налагат в нея да се реализира дейност от подготвени специалисти. Освен общопрактикуващите лекари, с особено значима роля в тази система са медицинските сестри, на които са поверени редица отговорности. Здравните потребности на населението постоянно нарастват, което обуславя необходимостта фигурата на медицинската сестра да отговори адекватно на тези условия, в които константна величина е само грижата за здравето, а всички останали елементи се свързват с динамични движения. За да осъществява своята дейност и да изпълнява мисията си, пред медицинската сестра в първичната медицинска помощ стоят като основни цели опазването и подобряването на здравето в общността, като фокусът на отделните И действия се съсредоточава върху промоция на здравето и профилактика на болестите. Целта на настоящото проучване е да се определи ролята на медицинската сестра в първичната медицинска помощ и необходимостта от специфичните И дейности за решаване на здравните проблеми на пациента, семейството и общността. ***** Abstract. The characteristics of primary medical care require performance of services by trained specialists. Except for general practitioners, nurses have an extremely signiicant role in this system taking a series of responsibilities. Health needs of population increase permanently which needs an adequate response of the nurse to these conditions, where the only constant value is health care and the other components are associated with dynamic movements. In order to perform the nurse’s mission and activity the nurse in primary health care has the main objectives to protect and improve health in community as the focus of the separate nurse’s actions is directed to health promotion and disease prevention. The aim of the present study is to determine the role of nurse in primary medical care and the need of the speciic nurse activities for solution of health problem of the patient, family and society.
Description: Адрес за кореспонденция: Доц. Павлинка Добрилова, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, Медицински университет – София, Университетски комплекс, Корпус 1, 3000 Враца
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1875
ISSN: 1310-7496
Appears in Collections:Сестринско дело / Information for Nursing Staff

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
#SD-1-2018.pdf116.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.