Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1872
Title: Качество на живот, оценено чрез въпросник, при пациенти със сърдечно-съдови заболявания
Other Titles: The quality of life assessed by а questionnaire in patients with cardiovascular diseases
Authors: Великова / Velikova, Ц. / Ts.;
Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;
Великов / Velikov, Т. / T.;
Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, И. / I.;
Спасова / Spassova, Н. / N.;
Георгиева / Georgieva, Н. / N.;
Боризанова / Borizanova, А. / A.;
Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;
Шопов / Shopov, Л. / L.;
Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;
Панчева / Pancheva, Р. / R.;
Шумкова / Shumkova, М. / M.;
Куртев / Kurtev, С. / S.;
Парапунова / Parapunova, Р. / R.;
Ненов / Nenov, Д. / D.;
Мутафова / Mutafova, М. / M.
Keywords: качество на живот; сърдечно-съдови заболявания; въпросник
quality of life; cardiovascular diseases; questionnaire
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сърдечно-съдови заболявания, 48, 2017, № 2, с. 36-43 / Cardiovascular Diseases, 48, 2017, № 2, p. 36-43
Abstract: Резюме. При анализа на качеството на живот (QoL) на пациенти със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) могат да се приложат различни подходи. Субективният подход включва възприемането, разбирането и оценяването на влиянието на болестта от пациента поради факта, че обективните фактори се интерпретират субективно от човека с хронично заболяване. Целта на настоящото изследване бе да се проучи мнението на болни със ССЗ по отношение на QoL. Анализът на данните беше извършен върху 203 анкети, проведени при пациенти със ССЗ, хоспитализирани в заведения за болнична помощ. Установихме значимо намаление на QoL при пациентите с болка в сърдечната област (р < 0.001), затруднено дишане (р < 0.001), с ограничение за извършване на ежедневна дейност. Пациентите с пасивен начин на живот дадоха средна оценка на здравето си, докато болните с по-активен начин на живот бяха разпределени в три отделни групи – с ниска, със средна и с висока оценка на здравето. Не установихме разлики в оценката на QoL по отношение на чувството за умора (р > 0.05), но тези пациенти по-често съобщаваха за проблеми със съня (р = 0.001), чувство за загуба на контрол над живота си (р = 0.001), тревожност (р = 0.001). Пациентите, мислещи непрекъснато за заболяването си, бяха с по-малка удовлетвореност от живота (р = 0.002), без разлика по отношение на това дали се лекуват (р = 0.091) или дали имат лекар, следящ заболяването им (р = 0.959). В заключение, оценката на QoL може да се използва в клиничната практика както за измерване на качеството на положените здравни грижи, така и за подобряване състоянието на болните със ССЗ. ***** Abstract. In the analysis of the quality of life (QoL) in patients with cardiovascular disease (CVD), different approaches can be applied. The subjective approach involves perceiving, understanding and assessing the impact of the disease on a patient basis due to the fact that objective factors are subjectively interpreted by the patient with chronic disease. The purpose of this study was to investigate the opinion of CVD patients on their QoL. Data analysis was performed on 203 polls conducted in hospitalized patients with CVD. We found a signiicant reduction in QoL in patients with chest pain (p <0.001), dificulty in breathing (p<0.001), and in patients with a limitation of day-to-day activity. Patients with a passive lifestyle gave an average assessment of their health while those with a more active lifestyle were divided into three separate groups – with low, medium and high health assessments. We found no differences in QoL assessment depending on fatigue (p>0.05) but these patients more often reported sleeping problems (p=0.001), a loss of control over their lives (p=0.001), anxiety (p=0.001). Patients who were constantly thinking about their illness had less life satisfaction (p=0.002), with no differences in regards to whether patients were treated (p=0.091) or had a medical doctor who followed-up them (p=0.959). In conclusion, the QoL assessment can be used in clinical practice both to measure the quality of healthcare provided and to improve the condition of CVD patients.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Великова, дм, Клинична имунология, УБ Лозенец, ул. Козяк № 1, 1407 София, е-mail: ts_velikova@abv.bg / Address for correspondence: Tsvetelina Velikova, MD, PhD, Clinical Immunology, Lozenets Hospital, 1 Kzyak St., BG – 1407 Soia, e-mail: ts_velikova@abv.bg
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1872
ISSN: 0204-6865
Appears in Collections:Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-SSZ-2-2017.pdf225.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.