Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1871
Title: Самооценка на здравето като аспект на качеството на живот при пациенти със сърдечно-съдови заболявания
Other Titles: Self-assessment of health as an aspect of the quality of life in patients with cardiovascular diseases
Authors: Великова / Velikova, Ц. / T.;
Великов / Velikov, Т. / T.;
Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;
Куртев / Kurtev, Св. / Sv.;
Панчева / Pancheva, Р. / R.;
Шумкова / Shumkova, М. / M.;
Кулевска-Гоновска / Kulevska-Gonovska, Ив. / Iv.;
Спасова / Spassova, Н. / N.;
Георгиева / Georgieva, Н. / N.;
Боризанова / Borizanova, А. / A.;
Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;
Шопов / Shopov, Л. / L.;
Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;
Парапунова / Parapunova, Р. / R.;
Ненов / Nenov, Д. / D.;
Мутафова / Mutafova, М. / M.
Keywords: качество на живот; сърдечно-съдови заболявания; самооценка; въпросник
quality of life; cardiovascular disease; self-assessment; questionnaire
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сърдечно-съдови заболявания, 48, 2017, № 2, с. 28-35 / Cardiovascular Diseases, 48, 2017, № 2, p. 28-35
Abstract: Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основен фактор за инвалидизиране на населението и са свързани със значително увреждане на качеството на живот (QoL) при болните с тези заболявания. Цел на изследването бе да се проучи QoL при пациентите със ССЗ и да се анализират аспектите, които могат да се подобрят. Обект на настоящото кроссекционно проучване бяха 215 хоспитализирани пациенти. По самооценка на здравното си състояние 43.4% от пациентите определят здравето си като много добро или добро, а 44.4% – като задоволително. Около 12% от тях определят здравето си като лошо, докато никой от анкетираните не смята здравето си за много лошо. Най-висока оценка на здравето си поставят пациентите в диапазона 20-40 години (р < 0.001), а по-ниска и съпоставима оценка в двата възрастови диапазона 40-60 и над 60 години. Преобладаващата част от пациентите със ССЗ не изпитват болка в сърдечната област, но страдат от затруднено дишане при нормална физическа активност. Около половината от пациентите са ограничени от заболяването да извършват нормална физическа активност и да водят активен начин на живот, а пациентите с болка в сърдечната област съобщават и за по-ниско ниво на здраве. Здравнообусловеното QoL, като представа за ефекта от болестта, както се възприема от пациента, може да играе важна роля като първична информация относно състоянието на пациента. ***** Abstract. Cardiovascular diseases (CVDs) are a major factor in disabling the human population and they are associated with signiicant decrease in the quality of life (QoL) in these patients. The aim of the study was to assess the QoL of patients with CVDs and to analyze the aspects that can be improved. The subjects of this cross-sectional study were 215 hospitalized patients. By self-assessment of their health status, 43.4% of patients deined their health as very good or good, and 44.4% deined it as satisfactory. About 12% of them deined their health as bad while none of the respondents deined his/her health as very bad. Patients in the 20-40 year range had the highest assessments of their health, compared to age ranges 40-60 years and over 60 years (p <0.001). The majority of patients with CVD had not experienced chest pain but had dificulty breathing within the normal physical activity. About half of the patients were limited by the disease in their physical activity and active lifestyle, and patients with chest pain reported a lower level of health assessment. Health-related QoL, representing the effect of the disease as perceived by the patient, could play an important role as primary information for the patient`s disease.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Великова, дм, Клинична имунология, УБ Лозенец, ул. Козяк № 1, 1407 София, е-mail: ts_velikova@abv.bg / Address for correspondence: Tsvetelina Velikova, MD, PhD, Clinical Immunology, Lozenets Hospital, 1 Kozyak St., BG – 1407 Sofia, e-mail: ts_velikova@abv.bg
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1871
ISSN: 0204-6865
Appears in Collections:Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SSZ-2-2017.pdf196.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.