Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1870
Title: Влияе ли лекуващият лекар на качеството на живот при пациентите със сърдечно-съдови заболявания?
Other Titles: Does the physician affect the quality of life in patients with cardiovascular diseases?
Authors: Великова / Velikova, Цв. / Ts.;
Красимирова / Krasimirova, Е. / E.;
Парапунова / Parapunova, Р. / R.;
Ненов / Nenov, Д. / D.;
Калайджиев / Kalaydzhiev, П. / P.;
Шопов / Shopov, Л. / L.;
Джоманов / Dzhomanov, К. / K.;
Панчева / Pancheva, Р. / R.;
Шумкова / Shumkova, М. / M.;
Кулевска / Kulevska-Gonovska, Ив. / I.;
Спасова / Spassova, Н. / N.;
Георгиева / Georgieva, Н. / N.;
Боризанова / Borisanova, А. / A.;
Великов / Velikov, Т. / T.;
Куртев / Kurtev, С. / S.;
Мутафова / Mutafova, М. / M.
Keywords: качество на живот; сърдечно-съдово заболяване; лекуващ лекар; въпросник; удовлетвореност от живота
quality of life; cardiovascular disease; physician; questionnaire; life satisfaction
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сърдечно-съдови заболявания, 48, 2017, № 3, с. 10-17 / Cardiovascular Diseases, 48, 2017, № 3, p. 10-17
Abstract: Резюме. Наред с развитието на медицината на доказателствата, се развива и т.нар. медицина в сътрудничество с пациента поради необходимостта да се удовлетворяват не само медицинските потребности на пациентите, но и психологичните им нужди. Удобно средство за проследяване на тези изисквания на пациентите се явява оценяването на качеството на живот (QoL). Целта на настоящото изследване беше да се проучи влиянието на лекуващия лекар върху QoL при пациентите със сърдечно-съдово заболяване (ССЗ). Чрез пряка индивидуална анонимна анкета, проведена при 215 пациенти със ССЗ, хоспитализирани в 3 лечебни заведения за болнична помощ, бяха оценени 16 аспекта от живота им, включително склонността им да сътрудничат с медицинските лица и да спазват предписанията им. Резултатите показаха, че 84.2% от пациентите лекуват сърдечно-съдовото си заболяване и 78.3% имат проследяващ състоянието им лекуващ лекар. Установихме разлики в оценката на здравето при пациенти на терапия за разлика от тези, които не се лекуват (р = 0.002), но не и според наличието или липсата на проследяващ ги лекар (р = 0.057). Независимо от това наблюдавахме тенденция за увеличаване на необходимостта от лекар, когато оценката на здравето е понижена. Удовлетвореността от живота е по-висока при пациенти на терапия, за разлика от нелекуващите се (р = 0.038), като корелацията между оценка на здравето и удовлетвореност от живота беше сигнификантна (р < 0.001), с Likellihood Ratio 17.121 (р = 0.001). Получените резултати показаха, че оценката на QoL може да предостави информация и за дългосрочните ефекти от терапията, както и да благоприятства развитието и укрепването на връзката между пациента и лекаря. ***** Abstract. Along with the development of evidence based medicine, the so-called „Medicine in cooperation with the patient” has emerged recently due to the need to satisfy not only the medical needs of the patients but also their psychological needs. A convenient approach to monitoring these requirements of patients is the QoL. The purpose of the present study was to investigate the influence of the physician on QoL in patients with cardiovascular diseases (CVD). A direct, individual anonymous questionnaire, conducted in 215 hospitalized patients with CVD, was consisted of 16 questions covering different aspects of patients‘ lives, including whether they were willing to cooperate with the medical stuff and to follow their prescriptions. The results showed that 84.2% of patients treated their CVD and 78.3% had a physician who followed-up them. We found differences in the assessment of health in treated patients, unlike those not treated (p = 0.002), but there were no differences regarding whether they had a medical doctor or not (p = 0.057). Nevertheless, we have found a tendency to increase the need for a physician when the health assessment is lowered. Life satisfaction was higher in treated patients than in untreated ones (p = 0.038), with the correlation between health and life satisfaction being signiicant (p < 0.001), with the Likelihood Ratio 17.121 (p = 0.001). The obtained results have shown that QoL assessment can provide information even on the long-term effects of drug therapy as well as foster the development and strengthening of the relationship between the patient and the physician.
Description: Адрес за кореспондеция: Д-р Цветелина Великова, дм УБ „лозенец“, ул. „Козяк” № 1, 1407 София, тел.: 02 9607457 / Address for correspondence: Tsvetelina Velikova, MD, PhD, University Hospital „Lozenetz“, 1, Kozyak St., Bg – 1407 Sofia, Tel.: +359 2 9607457
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1870
ISSN: 0204-6865
Appears in Collections:Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-SSZ_3_2017.pdf270.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.