Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1869
Title: Оценка на поносимостта и профила на безопасност на Eplerenone и Spironolactone при пациенти със сърдечна недостатъчност с редуцирана глобална фракция на изтласкване – едноцентрово сравнително проучване
Other Titles: Evaluation of the safety and tolerance profile of Eplerenone and Spironolactone in patients with heart failure with reduced global ejection fraction – monocentric comparative study
Authors: Рангелов / Rangelov, Я. / Y.;
Василева / Vasileva, Д. / D.;
Манов / Manov, Е. / E.;
Рунев / Runev, Н. / N.
Keywords: поносимост; безопасност; Eплеренон; Спиронолактон; сърдечна недостатъчност
tolerability; safety; Eplerenone; Spironolactone; heart failure
Issue Date: 2017
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia
Citation: Сърдечно-съдови заболявания, 48, 2017, № 3, с. 3-9 / Cardiovascular Diseases, 48, 2017, № 3, p. 3-9
Abstract: Резюме. Целта е да се направи оценка на поносимостта и профила на безопасност на Eplerenone и Spironolactone при болни със сърдечна недостатъчност (СН) II-IV функционален клас (ФК) по New York Heart Association (NYHA) и редуцирана левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ) :5 40%. Извършено е проспективно изследване, проведено от май 2016 г. до юли 2017 г., включващо 89 пациенти, 47 – на терапия със Spironolactone (28 мъже и 19 жени) на средна възраст 72 (± 9,9) години, и 42-ма – на терапия с Eplerenone (27 мъже и 15 жени) на средна възраст 68 (± 8,76) години с клинични прояви на СН II-IV ФК по NYHA при ЛКФИ :5 40%. При всички пациенти, включени в наблюдението, е добавена терапия с минерал-рецепторен антагонист (MРА). Средната използвана дневна доза за болните на Spironolactone е 40,4 mg на ден, а за тези на Eplerenone – 42,3 mg дневно. Динамиката в субективното състояние на пациентите, клиничният статус, ЛКФИ, серумният К+ и креатининът, базисната лекарствена терапия, както и възникналите нежелани лекарствени реакции са проследени на 3-тия и 6-ия месец след започване на лечение с МРА. За оценка на състоянието на проследените пациенти са използвани: въпросници ЕQ 5D – версия 2012 г., за субективно състояние, клиничен преглед, 2 D-ЕхоКГ измерване на ЛКФИ по метода на Simpson, лабораторно изследване на серумен К+, Na+, креатинин, кръвна захар. Субективното усещане за промяна в начина на живот и при двете групи е подобрено на 3-тия месец (от 60 на 68%) и се задържа до 6-ия месец. Средната ЛКФИ не се променя статистически значимо. Нивото на серумния К+ в групата със Spironolactone преди лечение е 4,43 ± 0,12 mmol/l, след шестмесечна терапия е 4,5 ± 0,26 mmol/l, а в групата на Eplerenone – преди лечението е 4,58 ± 0,26 mmol/l, а шест месеца след терапия – 4,64 ± 0,18 mmol/l. Нивото на серумния креатинин в групата на Spironolactone преди лечението е 110 ± 8,7 µmol/l, а след шест месеца терапия – 130 ± 9,1 µmol/l, а в групата на Eplerenone средната стой- ност преди лечението е 92,4 ± 7,6 µmol/l, а след шест месеца терапия – 96,7 ± 6,4 µmol/l. Гинекомастия и мастодиния се изявяват при 4-ма (14,3%) от мъжете на терапия със Spironolactone в доза 50 mg на ден, като при 3-ма от тях (10,7%) дозата Spironolactone е редуцирана – на 25 mg дневно, а при един приемът на медикамента е преустановен. При лечение с Eplerenone независимо от дозата – 25/50 mg на ден, странични ефекти не са регистрирани. Eplerenone показва по-добър профил на безопасност и поносимост спрямо Spironolactone (вкл. при пациенти с допълнителни рискови фактори – нарушен глюкозен толеранс и захарен диабет тип 2), при съизмерими дневни дози на двата изследвани медикамента в проследените групи и независимо от възрастта, етиологията на СН, ЛКФИ и базисното лечение с АСЕ инхибитор/ARB и {3-блокер. ***** Abstract. Objective: Comparative evaluation of the safety and tolerance proile of Eplerenone and Spironolactone in patients with heart failure (HF) II-IV class of the New York Heart Association (NYHA) and reduced left ventricular ejection fraction (LVEF :5 40%). Design and methods: Prospective study conducted between May 2016 and February 2017 with 89 patients, 47 receiving therapy with Spironolactone (28 male and 19 female) at an average age of 72 (± 9].9) years and 42 receiving therapy with Eplerenone (27 male and 15 female) at an average age of 68 (± 8.76) years, with clinical manifestations of heart failure, II-IV class by NYHA, with LVEF :5 40%. Mineral receptor antagonists (MRA) were introduced as an add- on therapy for all patients included in the monitoring. The median daily dose for the patients receiving Spironolactone was 40.4 mg/daily, and for those receiving Eplerenone – 42.3 mg/daily. The dynamics in the subjective condition of the patients, the clinical status, LVEF, serum К+ and creatinine, main drug therapy, as well as the registered adverse effects, were studied in the 3rd and in the 6th month after the start of the MRA treatment. The evaluation of the condition of the monitored patients involved: EQ 5D questionnaires, version 2012, for the subjective condition, clinical examination, 2-D EchoCG measurement of LVEF by the Simpson method, laboratory monitoring of serum К+, Na+, creatinine, blood glucose. Results: The subjective feeling of change in the way of life in both groups improved in the 3rd month (from 60 to 68%) and the level was kept in the 6th month. The median LVEF did not change considerably. The level of serum К+ in the group receiving Spironolactone before the treatment was 4.43 ± 0.12 mmol/l and after the six- month therapy – 4,5 ± 0,26 mmol/l; in the group receiving Eplerenone before the treatment it was 4.58 ± 0.26 mmol/l and after the six-month therapy 4.64 ± 0.18 mmol/l. The serum creatinine level in the group receiving Spironolactone before the treatment was 110 ± 8,7 µmol/l, after the six-month therapy it was 130 ± 9,1 µmol/l; in the group receiving Eplerenone the median value before the treatment was 92,4 ± 7,² µmol/l, after the six-month therapy it was 96,7 ± 6,4 µmol/l; gynecomastia and mastodynia were registered in 4 (14.3%) of the male patients receiving therapy with Spironolactone with a daily dose of 50 mg/daily, and in 3 of them (10.7%) the Spironolactone dose was reduced to 25 mg/daily and the administration was suspended in one. Side effects were not registered in the treatment with Eplerenone, irrespective of the dose – 25/50 mg/daily. Conclusion: Eplerenone demonstrated better safety and tolerance proile than Spironolactone (including in patients with additional risk factors, such as impaired glucose tolerance and diabetes mellitus 2), with comparable daily doses of both studied drugs in the studied groups and independently of the age, HF etiology, LVEF and the main treatment with ACE inhibitor/ARB and {3-blocker.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Я. Рангелов, Кардиологично отделение, КПВБ „Проф. Ст. Киркович“, УМБАЛ „Александровска“, Ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София / Address for correspondence: Y. Rangelov, MD Clinic of Cardiology, Departmant of Internal Diseases ”Prof. St. Kirkovich”, UMHAT ”Aleksandrovska”, 1, Sv. G. Soiyski St., Bg – 1431 Soia
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1869
ISSN: 0204-6865
Appears in Collections:Сърдечно-съдови заболявания / Cardiovascular Diseases

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SSZ_3_2017.pdf185.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.